Bygning

Bygningsavdelingen leverer forskning og konsulenttjenester på arkitekturhistorie, byggeskikk og bygningsteknikk. Vi utfører bygningshistoriske undersøkelser og tilstandsregistreringer, og kartlegger kulturminneverdi for bygninger og bygningsmiljøer. Vi gjennomfører også planoppdrag og mulighetsstudier for tettsteder, byer og ulike verneområder, for eksempel konsekvensutredninger og DIVE-analyser. I tillegg forsker vi på samspillet mellom samfunnsendringer og forvaltning/bruk av kulturarven.

Kirkebygninger – arkivstudier, bygningsarkeologi og tilstandsanalyse

NIKU tilbyr arkivstudier, bygningsarkeologi og tilstandsvurderinger av kirkene.

Kartlegging av kirkekunst og kirkeinventar

NIKU har kunnskap om kirkekunst, inventar og kalkmalerier i norske kirker.

Klimaendringer og kulturminner

NIKU arbeider med problemstillinger knyttet til klimaendringer og kulturarv, og vurderer hvilken effekt de langsomme klimaendringene og ekstremhendelser har på kulturarven.

Inneklima og energibruk i kirkebygg

NIKU tilbyr tverrfaglige tjenester for inneklima og energibruk i kirkebygninger

Arkitektur- og kulturminneverdi

NIKU gjør vurderinger av arkitektur- og kulturminneverdi og tilbyr rådgivning for å sikre at kulturhistoriske verdier i bygninger blir ivaretatt, og at verneverdige bygninger blir forvaltet og videreutviklet på best mulig måte

Verdensarv

NIKU forsker på verdensarvstedene, verdensarvbyråkratiet, og hvordan ivaretakelse av verdensarv kan bidra til bærekraftig utvikling

Miljøovervåking av bygninger

NIKU tilbyr overvåking av verneverdige bygninger for å kartlegge tilstand og avdekke nedbrytingsfenomener og andre trusselfaktorer.

Kulturhistorisk stedsanalyse

NIKU gjennomfører kulturhistoriske stedsanalyser av bygningsmiljøer og kulturminner i byer og tettsteder og foreslår velbegrunnete utviklingsmuligheter, blant annet med DIVE-metoden.

Ruiner og ruinkonservering

NIKU har kompetanse på ruiner og ruinkonservering. Vi tilbyr bygningsarkeologiske undersøkelser, arkivstudier, dokumentasjon og oppmåling (digitalt og manuelt), tilstandsanalyser, skadevurderinger, forslag til tiltak og oppfølging av konserveringsarbeider.

Dokumentasjon, skanning og oppmålinger av bygninger og anlegg

NIKU gjennomfører dokumentasjon og oppmåling av bygninger ved bruk av tradisjonelle, manuelle metoder, digital skanning, fotodokumentasjon, rektifisering av foto, m.m

Kulturminneforvaltning

NIKU forsker på kulturminneforvaltning og gjennomfører oppdrag med evaluering av regelverk, forvaltningsstrategier, forvaltningsprosesser og forvaltningspraksis på kulturminnefeltet.

Tekniske og industrielle kulturminner

NIKU arbeider med dokumentasjon og rådgivning knyttet til gjenbruk av tekniske og industrielle kulturminner

Bygningsmaterialer og konstruksjoner

NIKU gjør tilstandsvurderinger av bygninger og konstruksjoner i tre og mur, kartlegger skadeomfang og anbefaler tiltak

Byforskning

NIKU forsker på kulturarvens rolle som samfunns- og byutviklingsressurs.

Landskap og forvaltning

Vi har tverrfaglig kunnskap om landskapsforskning, kulturlandskap og kulturmiljøer, og lang erfaring med arbeid innenfor forvaltning, bruk og verdsetting av kulturarv.

Konsekvensutredning

NIKU har lang og variert erfaring i arbeidet med konsekvensutredninger, både nasjonalt og internasjonalt.

Annika Haugen

Kontakt oss

Annika er avdelingsleder for bygningsavdelingen

Kontakt Annika

Prosjekter

Noen av oppdragsprosjektene vi har gjennomført

Forskningsprosjekter

Her er noen av forskningsprosjektene vi er involvert i.

Siste nytt

I beredskap for kulturminner etter ekstremværet «Hans» 

Ekstremværet «Hans» blåste i forrige uke gjennom et område med høy tetthet av kulturhistoriske bygninger. Her befinner blant annet mange av Norges 28 bevarte stavkirker seg. Fagfolk ved NIKUs beredskapstelefon står hver dag parat til å gi råd om hvordan man i best mulig grad kan begrense skadeomfanget på kulturhistoriske viktige bygninger og inventar.

Overraskende datering på demonveggen i Sauherad kirke

Kalkmaleriene på korbuen i Sauherad kirke, også kalt demonveggen, har vært en gåte siden veggen ble restaurert i 1940. Dekoren har blitt antatt å være fra 1600-tallet, men ingen har kunnet plassere den i en kunsthistorisk sammenheng, eller funnet dens like.

Ny forskning har avdekket at denne fascinerende og samtidig uforståelige dekoren er langt yngre enn tidligere antatt. NIKU-forskerne konkluderer med at den må ha blitt skapt av konservator Gerhard Gotaas i årene 1940-41.