Bygning

Bygningsavdelingen leverer forskning og konsulenttjenester på arkitekturhistorie, byggeskikk og bygningsteknikk. Vi utfører bygningshistoriske undersøkelser og tilstandsregistreringer og kartlegger kulturminneverdi for bygninger og bygningsmiljøer.

Dokumentasjon, bygningsarkeologi og tilstandsanalyse

NIKU tilbyr bygningsarkeologi og tilstandsvurderinger, samt arkivstudier og dokumentasjon av kirkene

Verdivurdering og kartlegging av kirkekunst og kirkeinventar

NIKU har kunnskap om kirkekunst, inventar og kalkmalerier i norske kirker.

Klimaendringer og kulturminner

NIKU arbeider med problemstillinger knyttet til klimaendringer og kulturarv, og vurderer effekten på kulturarv av langsomme klimaendringer og ekstremhendelser.

Arkitektur- og kulturminneverdi

NIKU gjennomfører arkitektur- og kulturminnefaglige verdivurderinger som skal sikre at kulturhistoriske verdier i bygninger og bygningsmiljøer blir ivaretatt, og at bevaringsverdige bygninger blir forvaltet og videreutviklet på best mulig måte.

Miljøovervåking av bygninger

NIKU tilbyr overvåking av verneverdige bygninger for å kartlegge tilstand og avdekke nedbrytingsfenomener og andre trusselfaktorer.

Kulturhistorisk stedsanalyse

NIKU gjennomfører kulturhistoriske stedsanalyser av bygningsmiljøer og kulturminner i byer og tettsteder og foreslår velbegrunnete utviklingsmuligheter, blant annet med DIVE-metoden.

Ruiner og ruinkonservering

NIKU har kompetanse på ruiner og ruinkonservering. Vi tilbyr bygningsarkeologiske undersøkelser, arkivstudier, dokumentasjon og oppmåling (digitalt og manuelt), tilstandsanalyser, skadevurderinger, forslag til tiltak og oppfølging av konserveringsarbeider.

Dokumentasjon av bygninger og anlegg

NIKU tilbyr dokumentasjon og oppmåling av bygninger ved bruk av tradisjonelle, manuelle metoder, digital skanning, fotodokumentasjon, rektifisering av foto, m.m.

Forvaltningsplaner

NIKU utarbeider forvaltningsplaner for kulturminner. Vi gjennomfører mulighetsstudier og analyser som viser konsekvenser av planlagte endringer, og tilbyr rådgivning ved ny bruk og transformasjon av bygninger.

Annika Haugen

Kontakt oss

Annika er avdelingsleder for bygningsavdelingen

Kontakt Annika

Prosjekter

Noen av oppdragsprosjektene vi har gjennomført

Forskningsprosjekter

Her er noen av forskningsprosjektene vi er involvert i.

Siste nytt

Overraskende datering på demonveggen i Sauherad kirke

Kalkmaleriene på korbuen i Sauherad kirke, også kalt demonveggen, har vært en gåte siden veggen ble restaurert i 1940. Dekoren har blitt antatt å være fra 1600-tallet, men ingen har kunnet plassere den i en kunsthistorisk sammenheng, eller funnet dens like.

Ny forskning har avdekket at denne fascinerende og samtidig uforståelige dekoren er langt yngre enn tidligere antatt. NIKU-forskerne konkluderer med at den må ha blitt skapt av konservator Gerhard Gotaas i årene 1940-41.

Naust og sjøhus spesielt utsatt for tap og forfall

Riksantikvaren følger tapsutviklingen for eldre og verneverdige bygninger i miljøovervåkingsprogrammet «Status for verneverdige kulturminner i utvalgte kommuner». Etter 20 år med feltkontroll ser det ut til at sjøhus og naust er spesielt utsatt, konkluderer NIKUs Åse Dammann.