Arkeologi

Vi gjennomfører arkeologiske undersøkelser i de norske middelalderbyene, middelalderske kirker, kirkegårder, kloster- og borganlegg.

Bygning

Bygningsavdelingen leverer forskning og konsulenttjenester på arkitekturhistorie, byggeskikk og bygningsteknikk. Vi utfører bygningshistoriske undersøkelser og tilstandsregistreringer og kartlegger kulturminneverdi for bygninger og bygningsmiljøer.

Konservering

Vi undersøker, behandler, forsker på og gir råd om kunst, interiør og bygninger.

Digital arkeologi

NIKU bruker høyteknologiske løsninger i forbindelse med arkeologiske registreringer, kartlegging, dokumentasjon og bevaring.

Nordområde

NIKU leverer forskning og utredninger innen feltet kulturminner og landskap, samfunn og urfolk i nordområdene.

Kulturarv og samfunn

Avdeling for Kulturarv og samfunn leverer forskning og utredning knyttet til kulturarv og kulturminner i en landskaps- og samfunnsmessig kontekst, slik det inngår i samfunnsutvikling, planlegging og forvaltning.

Klima og kulturarv

NIKU har kompetanse på hvordan klimaendringer, direkte og indirekte, påvirker bygninger, kulturlandskap og arkeologiske kulturminner.

Kirker og kirkesteder

Kirker og kirkekunst er ett av kjerneområdene i NIKUs forsknings- og oppdragsvirksomhet.