Fukt og funkis
Funkis Dristige tekniske løsninger som brøt med det gamle kjennetegner funkisarkitekturen. Her balkonger som nærmest svever utenpå bygningskroppen. Middelthuns gate, Oslo. 1938. Foto: E. Hole, NIKU

Hvordan bevare funkisarkitekturen med dagens verneprinsipper?

Bygning-SIS modul 3

Nordisk byggeskikk og arkitektur har naturlig nok vært nødt til å håndtere det nordiske klimaet. Stedstypisk byggeskikk sørget et godt stykke på vei for at bygningskroppen sto imot det lokale klimaet, selv om det også fins mange eksempler på klimatisk dårlig byggeskikk. Tidlig funksjonalistisk arkitektur eksperimenterte med materialbruk og konstruksjonstyper, og i ettertid – og noen ganger også i samtiden, har holdbarheten vist seg å være kortvarig. I dag er det en anerkjent stilretning, men rent bygningsteknisk fins det svakheter.  Arkitektenes streben mot en ren og enkel stil skapte problemer, spesielt knyttet mot fukt. I dag strever vi med å bevare denne arkitekturen.

Dette prosjektet evaluerer skadeproblemer som er typiske for funkisarkitektur og drøfter dagens prinsipper for bevaring opp mot denne arkitekturens egenart. Hovedmålet er å peke på behovet for nye restaureringsprinsipper som er tilpasset den funksjonalistiske arkitekturens premisser og dessuten gi forslag til begynnelse på en ny restaureringspraksis som favner den funktionalistiske arkitekturs samlede problemkompleks

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    NIKU
  • Tidsperiode
    2017-2018