DIVE-analysen har som mål å danne et kunnskapsgrunnlag som viser hva som har vært viktig for stedets utvikling.

Kulturhistorisk stedsanalyse

NIKU gjennomfører kulturhistoriske stedsanalyser av bygningsmiljøer og kulturminner i byer og tettsteder og foreslår velbegrunnete utviklingsmuligheter, blant annet med DIVE-metoden.

Kulturhistorie og kulturminner er en vesentlig del av et steds identitet. NIKU bistår kommuner, fylkeskommuner og andre som ønsker mer kunnskap om stedets kulturhistorie, og som ønsker innspill på hvordan dette kan brukes i planprosesser, for eksempel når det skal utarbeides kulturminneplan for området.

En kulturhistorisk stedsanalyse skal klargjøre hvilke deler av kulturarven som er sentral, samt få frem kulturarvens betydning som verdi- og utviklingsressurs. Dette er nyttig kunnskap for kommuner, fylkeskommuner og andre som arbeider med planprosesser, og som ønsker at kulturminner skal være en relevant del av stedets identitet.

NIKU kan utføre arbeidet ved bruk av DIVE-analyse, som er en metode for kulturhistorisk stedsanalyse utviklet av Riksantikvaren i et nordisk kulturmiljøsamarbeid. Metoden er tverrfaglig, med et kulturhistorisk utgangspunkt og med systematikk og elementer hentet fra både planfag og kulturhistoriske fag.

Les: En veileder i bruk av DIVE

Siv Leden

Kontakt oss

Siv Leden kan svare deg på spørsmål om planarbeid og kulturminner

Kontakt

Prosjekter

Nyhetsartikler