Kulturhistorisk stedsanalyse Berger i Svelvik. Arbeiderboliger i Øvre gate, Nedre gate og Skolebakken. Marianne Borge/NIKU 2020.

Kulturhistorisk stedsanalyse (DIVE-analyse) Berger, Svelvik

I forbindelse med ny områderegulering for Berger, har NIKU, på oppdrag fra Drammen kommune, utarbeidet en kulturhistorisk stedsanalyse med bruk av DIVE-metoden.

Bergers karaktertrekk er beskrevet gjennom fem hovedtemaer: landskapet, spor etter tidlig bosetting, gårdsmiljøet, industrisamfunnet, og boligbygging på 1970-tallet. Kvaliteter, sårbarhet og utfordringer for hver av disse karakteristiske elementene er beskrevet i oppdragsrapporten. Det er angitt mulighetsrom og prinsipper som anbefales lagt til grunn for å ivareta og bygge videre på disse kvalitetene i det videre arbeidet med områdeplanen for Berger. En medvirkningsprosess etter gjestebud-metoden med stor lokal deltakelse har vært en sentral del av analysen.

DIVE-analysens konklusjon er at det tidligere industristedet Berger utmerker seg i norsk sammenheng. Berger ligger i et vakkert kultur- og naturlandskap med stor tidsdybde, innrammet av markante koller ut mot fjorden. Stedet framstår som et helhetlig og godt bevart kulturmiljø med harmonisk småhusbebyggelse og store gamle industribygninger med høy materialkvalitet.

Områdeplanen har som mål å bevare kulturmiljøet i Fossekleiva og gamle Berger, og for å ivareta stedets unik kvaliteter er det nødvendig med tydelige planbestemmelser som sikrer disse.

Prosjektleder: Sveinung Krokann Berg

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Nedre Eiker kommune/Drammen kommune
  • Tidsperiode
    2019-2021