Analysen kan brukes i samfunnsplanlegging, kommunal og regional arealplanlegging, kulturminne- og landskapsforvaltning, konsekvensutredninger, prosjektutvikling med mer.

I analysen brukes et  kulturhistorisk utgangspunkt, men systematikk og elementer er hentet fra både planfag og kulturhistoriske fag.

DIVE-analysen er utviklet gjennom to engelskspråklige samarbeidsprosjekter og har fått navn etter analysearbeidets fire hovedtrinn:

D – describe (beskrive). Historiske karakter. Hva forteller dagens landskap og miljø om analyseområdets opprinnelse, utvikling og karakter?

I –  interpret (tolke). Historisk betydning. Hvorfor har enkelte elementer og karaktertrekk i analyseområdet hatt spesiell samfunnsmessig betydning?

V –  valuate (vurdere). Hvilke historiske elementer og karaktertrekk har spesiell verdi, kan de utvikles og hvor går grensene for hva de tåler?

E –  enable (aktivere). Hvordan kan stedets prioriterte, historiske karaktertrekk og ressurser forvaltes og utvikles?

 

DIVE

Målene med DIVE-analysen:

  • Kunnskapsgrunnlag: klargjøre hva som har vært viktig for stedets utvikling
    Klargjøre hvilke spor som er sentrale og hvilke som er mindre sentrale
    Får frem kulturarvens betydning som verdi- og utviklingsressu
  • Les: En veileder i bruk av DIVE