Kulturhistorie og kulturminner er en vesentlig del av et steds identitet. NIKU bistår kommuner, fylkeskommuner og andre som ønsker mer kunnskap om stedets kulturhistorie, og som ønsker innspill på hvordan dette kan brukes i planprosesser. En kulturhistorisk stedsanalyse kan for eksempel være nyttig når dere skal lage en ny kulturminneplan for området.

NIKU utfører som regel arbeidet med bruk av kulturhistorisk stedsanalyse -DIVE-analyse. Riksantikvaren har utviklet denne metoden i et nordisk kulturmiljøsamarbeid.

I analysen ser vi på hvilket kulturhistorisk særpreg det aktuelle stedet har, og hvordan dette kan brukes som et positivt bidrag i stedsutviklingen. Vi er ikke kun opptatt av å bevare kulturminner som en del av stedshistorien, men også gjøre kulturminnene relevante og synlige.

Metoden er tverrfaglig med et kulturhistorisk utgangspunkt,  med systematikk og elementer er hentet fra både planfag og kulturhistoriske fag.

DIVE-analysen har fått navn etter analysearbeidets fire hovedtrinn:

  1. D – describe (beskrive).Historiske karakter. Hva forteller dagens landskap og miljø om analyseområdets opprinnelse, utvikling og karakter?
  2. I –  interpret (tolke).Historisk betydning. Hvorfor har enkelte elementer og karaktertrekk i analyseområdet hatt spesiell samfunnsmessig betydning?
  3. V –  valuate (vurdere).Hvilke historiske elementer og karaktertrekk har spesiell verdi, kan de utvikles og hvor går grensene for hva de tåler?
  4. E –  enable (aktivere).Hvordan kan stedets prioriterte, historiske karaktertrekk og ressurser forvaltes og utvikles?

Analysen skal klargjøre hvilke deler av kulturarven som er sentral, samt få frem kulturarvens betydning som verdi- og utviklingsressurs. Dette er nyttig kunnskap for kommuner, fylkeskommuner og andre som arbeider med planprosesser, og som ønsker at kulturminner skal være en relevant del av stedets identitet.

 

Målene med DIVE-analysen:

  • Kunnskapsgrunnlag: klargjøre hva som har vært viktig for stedets utvikling
    Klargjøre hvilke spor som er sentrale og hvilke som er mindre sentrale
    Får frem kulturarvens betydning som verdi- og utviklingsressurs.
  • Les: En veileder i bruk av DIVE