Hamar sentrum. Gateløp med siktlinje til Mjøsa. Foto: Siv Leden/NIKU 2020.

Sentrumsplan Hamar

NIKU har gjennomført registrering og verdivurdering av kulturminner og kulturmiljøer i Hamar sentrum, i forbindelse med arbeidet med ny sentrumsplan for Hamar. Registreringen omfattet ca. 250 objekter, både bygninger og parker, hvor formell vernestatus var uavklart.

Oppdragsrapporten konkluderer med at Hamar framstår som en levende og variert by der ulike perioder har satt sine spor på en lesbar måte, med ulike stilarter, materialer, farger og skala, og at dette gir stor opplevelsesrikdom. Det fremheves at Hamar ikke har noen konsentrert «gamleby», men at de eldste bygningene ligger spredt i sentrum, de fleste i en gatestruktur som stammer fra byens grunnlegging. Slik danner de gjenværende gamle husene og den opprinnelige byplanen et bakteppe for byutviklingen som har skjedd senere.

De eldste bygårdene i Hamar er relativt små og framstår som unnselige enkeltvis, men samlet utgjør de en større helhet og er identitetsskapende. Byen har variert og sentrumsnær villabebyggelse, og byens grønne preg, med alléer, parker og hager, er en viktig kvalitet å hegne om, likeså siktlinjene mot Mjøsa og det omgivende landskapet, handelsbyen med torg og plasser, og industribygningene som forteller om Hamar som industri- og jernbaneby.

Prosjektleder: Siv Leden.

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Hamar kommune
  • Tidsperiode
    2020-2021