Vestfossen Vannspeilet på oversiden av fossen, som har gitt tettstedet dets navn og som har gitt kraft til industrien.

Kulturhistorisk stedsanalyse (Klima-DIVE-analyse) Vestfossen

I forbindelse med Øvre Eiker kommunes arbeid med ny reguleringsplan for Vestfossen sentrum, har NIKU hatt i oppdrag å gjennomføre en DIVE-analyse for planområdet i henhold til Riksantikvarens veileder for DIVE-analyser, og gi anbefalinger for utvikling på grunnlag av analysen.

Vestfossen er et tidligere industristed med tradisjoner tilbake til 1500-tallet. Analyseområdet omfatter Vestfossen sentrum og inkluderer Fossesholm, Fosshaugen med deler av Vestfossen Cellulose og Fredfoss.

Utgangspunktet for DIVE-analysen er eksisterende kulturminneregistreringer, lokalhistorisk litteratur, historiske kart og foto, klimarelaterte utredninger som utførte klimagassberegninger, samt NIKUs egne befaringer og innspillene som er kommet gjennom medvirkningsprosessen som har involvert lokalbefolkning og lokale aktører.

I vurderingen av utviklingsmuligheter og handlingsrom for Vestfossen er det lagt spesielt vekt på hvilke utfordringer de identifiserte kulturmiljøene utsettes for med hensyn til klimaendringer.

Prosjektleder: Siv Leden

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Øvre Eiker kommune
  • Tidsperiode
    2020-2022