Lillestrøm og Nitelva Foto: Wikimedia Commons/GAD

Kulturhistorisk stedsanalyse (DIVE) av Lillestrøm

NIKU har på oppdrag fra Skedsmo kommune utarbeidet en kulturhistorisk stedsanalyse for Lillestrøm med utgangspunkt i Riksantikvarens DIVE-metodikk.

Analysen var en del av grunnlagsmaterialet for revidering av kommuneplanen samt grunnlag for en senere revidering av Skedsmo kommunes kulturminnevernplan fra 2010.

I analysen foreslo NIKU tre utviklingsgrep som kan bidra til å synliggjøre og bygge opp under byens kulturhistoriske miljøer samt å gi de kulturhistoriske karaktertrekkene en rolle i den videre byutviklingen.

Disse grepene kan bidra til at kulturmiljøene som er framhevet får en synlig og aktiv rolle i bybildet og forsterkes som kulturmiljøer og identitetsskapende elementer i Lillestrøm sentrum:

 • Styrking av grøntstrukturen som et gjennomgående element både i villaområdene og i bysentrum.
 • Styrke bysentrum som avgrenset område med tydelige og tilpassede overgangssoner/buffersoner mot den omkringliggende villabebyggelsen.
 • Opprette strøksgater med ulik karakter som en mulighet til å skape funksjonsblanding og å trekke enkelte byfunksjoner ut i villaområdene.

Prosjektleder: Grete Swensen

 • Status
  Ferdigstilt
 • Oppdragsgiver
  Skedsmo kommune
 • Tidsperiode
  2018