Grete Swensen

  • Forsker

Telefonnummer: 414 51 052

E-post: grete.swensen@niku.no

    Avdeling:
  • Bygning

Grete Swensen er etnolog og seniorforsker (forsker I), ansatt i NIKU siden 2000.

Hennes interessefelt er studier av forholdet mellom menneske og miljø. Mange av undersøkelsene hennes har en sosialhistorisk profil, enten det er studier forankret i problemstillinger knyttet opp mot endringsprosesser i bylandskapet, i det bygde miljø på landsbygda eller i byers randlandskap. Kulturhistorisk kunnskap tas i bruk for å kaste lys over endringsprosesser i nåtida.

I senere tid har forskningsfokus vært rettet mot hvordan kulturminner og kulturmiljøer kan inngå som komponenter i dagens fysiske planlegging, inkludert integrering av kulturminner og kulturmiljøer i en levende byutvikling.

Hun har vært prosjektleder i flere forskningsprosjekter med støtte fra Norges forskningsråd, samt vært forskningskoordinator i tre strategiske instituttprogrammer i NIKU. Hun har også deltatt i metodeutvikling omkring sårbarhet i det bygde miljøet og vektlegger spesielt tverrfaglig forskningssamarbeid og bruk av kvalitative metoder.

Hun har tidligere vært ansatt ved Universitet i Oslo, i museumssektoren (Industriarbeidermuseet på Rjukan, Fylkesmuseet i Akershus) og har også vært forskningsleder i Forskningsrådets program Forskning om kulturminnevern (FOK-programmet, 1989-1993).

Grete Swensen har doktorgrad i etnologi og disputerte i 1996 med avhandlingen ‘Moderne, men avleggs? Foreningers byggevirksomhet i formativt perspektiv 1870-1940’.

Utvalgte publikasjoner fra Cristin:

Utvalgte prosjekter