Ski er også vide jorder og gårdsbebyggelse. AC Flyen/NIKU
Ski Ski er også vide jorder og gårdsbebyggelse. Anne Cathrine Flyen, NIKU

DIVE-analyse av Ski sentrum

Kulturhistorisk stedsanalyse for Ski sentrum

I dette prosjektet har NIKU utarbeidet en kulturhistorisk stedsanalyse for Ski sentrum i Akershus med utgangspunkt i DIVE-metoden. Metoden tar utgangspunkt i hele landskapet og er et analyse- og prosessverktøy for bruk i arealplanlegging, konsekvensutredninger, kulturminneforvaltning, utvikling av kulturminneplaner med mere. Informasjon om bygninger, topografi, infrastruktur, bekker, hager og grøntområder kartlegges, systematiseres, tolkes og vurderes. Tverrfaglighet og medvirkning er vesentlig gjennom hele prosessen. Beboere, interesseorganisasjoner og næringsutviklere deltar aktivt i alle trinn.

Dive-analysen for Ski sentrum er et faglig og lokalt forankret underlag for kommunal planlegging, og legger vekt på å få frem sentrumsområdets kulturhistoriske verdier og viser hvordan disse kvalitetene kan være en ressurs og inspirasjon for utvikling av Ski sentrum.

Les rapporten her: DIVE-analyse for Ski sentrum

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Ski kommune
  • Tidsperiode
    2014