Klimaendringene innebærer både langsomme og brå endringer for kulturarven. Risikoen for fuktrelaterte skader øker. Fenomener som flom og ras vil kunne vise seg i nye områder med alvorlige konsekvenser.

Klimaendringer og kulturminner

NIKU arbeider med problemstillinger knyttet til klimaendringer og kulturarv, og vurderer hvilken effekt de langsomme klimaendringene og ekstremhendelser har på kulturarven.

Risikoen for fuktrelaterte skader øker. Fenomener som flom og ras vil kunne vise seg i nye områder med alvorlige konsekvenser.

NIKU gjennomfører tverrvitenskapelige klimarelaterte vurderinger av bygninger og kulturmiljøer, med spesielt fokus på kirker og deres omgivelser.

For å redusere risikoen for kostnadskrevende skader og uopprettelige tap, legger vi vekt på å agere preventivt og finne langsiktige, konkrete og gode løsninger.

NIKU har utviklet metoder som gjør det mulig for kommuner og andre forvaltere å analysere og vurdere klimarelaterte trusler mot kulturminner, f. eks. klima-DIVE.

Utover å gjennomføre oppdrag for eiendomsforvaltere og kommuner, er våre konservatorer og antikvarer involverte i flere forskningsprosjekter som fokuserer på temaet.

Cecilie Flyen

Kontakt oss

Cecilie Flyen kan svare på spørsmål rundt klimaendringer og kulturminner

Kontakt

Prosjekter

Eksempler på klimarelaterte prosjekter vi har gjennomført.

Nyhetsartikler