Tiltak for flomsikring Vågå sentrum er omkranset av fjell og bratte lier der folk har bodd i lang tid. Elveløpene Finna og Nugga skaper utfordringer i sentrum ved storflommer. NIKU kartlegger kulturminneverdier i området og skal videre se på tilpassede tiltak for flomsikring som ivaretar kulturminnene og kulturlandskapet.

Sikringstiltak og kulturminner i Vågåmo og Finndalen

Vågå sentrum og området rundt har i all tid vært truet av storflommer fra elveløpene Finna og Nugga. Det er tidligere gjort store inngrep for å bedre situasjonen . Nå ønsker NVE å få en mulighetsstudie for å finne gode løsninger som tar hensyn til både natur, kultur og økt sikringsbehov.

NIKU er med som underleverandør for å finne gode løsninger for å ivareta kulturminner og kulturlandskap i vurderingene av alternativer for helhetlig flomsikring av Vågåmo og Finndalen.

Vi lager en oversikt over eksisterende kunnskapsgrunnlag for kulturminner i området og vi ser på behovene for supplerende undersøkelser. I tillegg vurderes alternativer for løsninger, slik at kulturlandskap og kulturminner som boligbebyggelse, kirken, gårds- og seteranlegg, eldre flomvern, broer og arkeologiske områder ikke blir negativt berørt av nye tiltak.

Prosjektet er et samarbeid med NINA, Hydrateam og DHI Norge med NGI som prosjektleder. Nina Kjølsen Jærnes og Siv Leden er prosjektledere for NIKUs bidrag.

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    NVE Norges vassdrags- og energidirektorat
  • Tidsperiode
    2021-2022