Ny-Hellesund Uthavnene utenfor Kristiansand i Ny-Hellesund case-studie. Her er det økt risiko for havnivåstigning samt tørke og brann. Foto: Wikimedia Commons

Klimaendringer og kulturminner – metodeutvikling for kommuner

De overordnede målene med dette prosjektet er å få frem kunnskap om påvirkning, risikovurdering og tilpasning samt forvaltning av kulturminner i et klima i endring. Dette gjennomføres ved samarbeid med de tre kommunene Stavanger, Bærum og Kristiansand, og baseres på erfaringer og metoder fra prosjektet Adapt Northern Heritage samt på Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018).

Metoden omfatter syv trinn. Det overordnete målet med disse er få kartlagt de kulturminner som er mest truet av klimaendringer, gjøre risikovurderinger og definere hvilke tiltak som kan være aktuelle (inklusive overvåking). I tillegg er det et mål å få laget et forslag til planlegging av tiltak inklusive vurderinger av både økonomiske konsekvenser og konsekvenser relatert til kulturhistorisk verdi.

En heldags-workshop er utført per kommune, i tillegg er det utført et oppstartsmøte og et oppsummerende møte sammen med kommunene, Riksantikvaren og Miljødirektoratet.

Resultatet er blitt forslag og vurderinger av tiltak for å tilpasse deler av kulturarven i disse tre kommunene til et forandret klima.

Rapporten fra prosjektet kan lastes ned her.

Prosjektleder: Annika Haugen

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Miljødirektoratet
  • Tidsperiode
    September-desember 2019