Hvalfangstminner på Svalbard Turister besøker Virgohamna nordvest på Spitsbergen, Svalbard. Dette kulturmiljøet inneholder fredete kulturminner fra vesteurpopeisk hvalfangst på 1600-tallet, og overvintring og ekspedisjoner fra slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. Mange av kulturminnene her består av svært nedbrutt treverk og er sårbare for tråkk. Foto: Anne-Cathrine Flyen/NIKU 2014.

ArcticAlpine Decay

Økt turisme og klimaendringer fører til at kulturminner skades og går tapt. I forskningsprosjektet ArcticAlpine Decay skal NIKU, i samarbeid med Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), undersøke det kombinerte stresset fra biologisk nedbrytning og menneskelig slitasje på sårbare kulturminner på Svalbard og i høyfjellet på norsk fastland i et klima-perspektiv. Det er viktige likhetstrekk ved påkjenningene som kulturminner i disse områdene blir utsatt for, og det er derfor svært interessant å sammenligne nedbrytningsmekanismene.

ArcticAlpine Decay er finansiert gjennom Forskningsrådet. Det Kongelige Akademi – institutt for konservering (Danmark) og Mycoteam er forskningspartnere i prosjektet, som også har nære samarbeidspartnere fra eiersiden/næringsliv og forvaltning. På Svalbard er samarbeidspartnerne Store Norske Spitsbergen Gruvekompani, Kings Bay AS og Riksantikvaren. På Hardangervidda er samarbeidspartnerne Den Norske Turistforening, Vestland fylkeskommune og Riksantikvaren.

Les mer om prosjektet her.

Prosjektleder: Anne-Cathrine Flyen

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    Forskningsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd
  • Tidsperiode
    2021-2025