Farseggen Farseggen er et fredet veifar som i prosjektet som krever øyeblikkelig handling. Risiko for ras, erosjon, gjengroing og vindfall. Veifaret vil også påvirkes særlig av økt nedbør.

Klimaendringer og kulturarv i kommunene (KLIKK)

Hovedmålet med KLIKK var å prøve ut en pilotmetode for klimatilpasning av kulturarven i en kommune. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med Skedsmo kommune. Metoden vil få overføringsverdi til andre kommuner.

Metoden har sin base i et vurderingsverktøy utviklet i det pågående prosjektet Adapt Northern Heritage, men er også basert på to andre prosjekter, gjennomført av NIKU og Riksantikvaren, i samarbeide med kommuner: Kulturminner og klimaendringer. Pilotprosjekt – Aurland kommune og Klima-DIVE, Lillestrøm Skedsmo kommune.

Prosjektet var tverrfaglig med kompetanse fra konserverings-, arkeologi- og bygningsavdelingen i NIKU. NIKU utførte to befaringer i Skedsmo kommune og sammen med kommunen har ble det gjennomført to workshops. Diskusjonene i workshopene hadde fokus på hvilke kulturminner som er mest truet av klimaendringer og hvilke som bør prioriteres. Fokus var videre på forslag på tiltak inkl. beredskap og restverdireding (RVR) samt på hvordan tiltakene kan utformes og implementeres.

Prosjektet ble oppsummert i en veileder som kan lastes ned her.

Prosjektleder: Maja Granberg

  • Status
    Ferdigstilt
  • Finansiert av
    Norsk institutt for kulturminneforskning
  • Tidsperiode
    2019-2020