Farseggen Farseggen er et fredet veifar som i prosjektet som krever øyeblikkelig handling. Risiko for ras, erosjon, gjengroing og vindfall. Veifaret vil også påvirkes særlig av økt nedbør.

Klimaendringer og kulturarv i kommunene (KLIKK)

Hovedmålet med KLIKK er å prøve ut en pilotmetode for klimatilpasning av kulturarven i en kommune. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Skedsmo kommune. Metoden vil få overføringsverdi til andre kommuner.

Metoden har sin base i et vurderingsverktøy utviklet i det pågående prosjektet Adapt Northern Heritage, men er også basert på to andre prosjekter, gjennomført av NIKU og Riksantikvaren, i samarbeide med kommuner: Kulturminner og klimaendringer. Pilotprosjekt – Aurland kommune og Klima-DIVE, Lillestrøm Skedsmo kommune.

Prosjektet er tverrfaglig med kompetanse fra konserverings-, arkeologi- og bygningsavdelingen i NIKU. NIKU har utført to befaringer i Skedsmo kommune og sammen med kommunen har det blitt gjennomført to workshops. Diskusjonene i workshopene har hatt fokus på hvilke kulturminner som er mest truet av klimaendringer og hvilke som bør prioriteres. Fokus har videre vært på forslag på tiltak inkl. beredskap og restverdireding (RVR) samt på hvordan tiltakene kan utformes og implementeres.

Prosjektleder: Maja Granberg

  • Status
    Under arbeid
  • Finansiert av
    Norsk institutt for kulturminneforskning
  • Tidsperiode
    2019