Med riktig og rask agering etter en ulykke med større materialskader på bygg og innbo, minimeres skadeomfanget som mugg, tørkeskader og materialtap.

Kriseberedskap og restverdiredning

NIKU kan bidra med kunnskap om førstehjelp til våte, nedsotete og skitne kunstgjenstander og kulturminner.

Dersom det inntreffer ekstreme hendelser som innebærer tap eller forringelse av kulturminner, kunst eller annet verdifullt inventar, har NIKU kompetanse på restverdiredning.

Hendelser som brann og flom, ulmebrann eller feil på sprinkelanlegg kan gjøre stor skade både bygg, interiør og annet løst inventar. NIKU har erfaring og kunnskap innen forberedende krisearbeid, krisehåndtering og skademinimerende arbeid. Vi samarbeider med blant annet brann- og redningsetaten i slike situasjoner.

Kunnskap om førstehjelp og restverdiredning av kulturminner

NIKU har ansatte som er sertifiserte for å koordinere arbeidet med restverdiredning av viktige og skjøre gjenstander av ulike materialer. Vi kan bidra med kunnskap om førstehjelp til våte, nedsotete og skitne gjenstander og eldre bygg.

Med riktig og rask agering etter en ulykke med større materialskader på bygg og innbo, minimeres skadeomfanget av mugg, tørkeskader og materialtap. Ved å komme raskt på plass med håndtering av skadede gjenstander, bidrar vi til at mest mulig av interiør og originale overflater i eldre bygg også finnes etter en uønsket hendelse.

Les også: Forskningsartikkelen «A roadmap for making a salvage plan. Valuing and prioritising heritage objects» (2021) av Nina Kjølsen Jernæs

Leangen Gård, vannskade
VannskadeHer har et veggmaleri på Leangen gård fått vannskade.
restverdiredning av kunst
Brannskadet kunstMalerier og andre gjenstander kan få store skader av røyk. NIKU kan bistå med restaurering. Foto fra øvelse på evakuering av museumsgjenstander.

Hva tilbyr vi?

  • Bistand til ROS-analyser (risiko- og sårbarhetsanalyser)Vi utfører vurderinger og interne prioriteringer av inventar eller samlinger. Det kan for eksempel være for kirker, fredede bygg og andre kulturminner, museer, gallerier o.l.
  • Trening på scenarioerVi kan trene sammen med de involverte på ulike scenarier og vi kan bistå og gi råd vedrørende nødvendige forberedelser på stedet. Slik trening skaper nettverk og dialoger som er uvurderlige dersom ulykken inntreffer.
  • Telefonisk bistand ved kriseVed brann, oversvømmelse, feil på overrislingsanlegg eller andre hendelser som fører til skader på bygg og/eller innbo, kan vi bistå den første kritiske tiden etter hendelsen via telefon og sms.
  • Koordinering av redningsarbeid og logistikkSå fort vi har anledning og kapasitet, kan vi være på plass for å koordinere arbeid med nødvendig registrering, dokumentasjon, tilstandsvurdering, tørking og pakking.Vi kan også bistå i nødvendig logistikk ved evakuering av et større antall skjøre og verdifulle gjenstander.
Nina Kjølsen Jernæs

Kontakt oss

Nina Kjølsen Jernæs kan hjelpe dere når kunst eller kulturminner er skadet.

Kontakt

Prosjekter

Her er noen av restverdiredningsprosjektene vi har gjennomført

Nyhetssaker og restverdiredning

I beredskap for kulturminner etter ekstremværet «Hans» 

Ekstremværet «Hans» blåste i forrige uke gjennom et område med høy tetthet av kulturhistoriske bygninger. Her befinner blant annet mange av Norges 28 bevarte stavkirker seg. Fagfolk ved NIKUs beredskapstelefon står hver dag parat til å gi råd om hvordan man i best mulig grad kan begrense skadeomfanget på kulturhistoriske viktige bygninger og inventar.

Brannøvelse i middelalderkirke

Hvor godt forberedt er vi om en kirke skulle brenne? I Tromøy kirke har NIKU sammen med Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, kirken, brannvesen og restverdiredningstjenestene gjennomført en realistisk brannøvelse, hvor det å ta vare på verdifulle kulturminner var en vesentlig del av øvelsen.