Forvaltning-SIS

Satsingsområde forvaltning

Kulturminneforvaltning – forholdet mellom forskning, forvaltning og samfunnets behov er en av NIKUs fire strategiske instituttsatsinger (SIS) 2016-2020.

I denne strategiske instituttsatsingen forskes det på hvilke funksjoner og utfordringer kulturminneforvaltning har i dagens samfunn og i møtet med morgendagens behov.

 

Kulturminneforvaltning som politisk verktøy

Forvaltning-SIS’en har gjennom kritisk anvendt forskning som mål å styrke det faglige fundamentet for forvaltningen av kulturminner og øke kunnskapsgrunnlaget for en større forståelse for og debatt om den samfunnsrolle aktørene innenfor kulturminneforvaltningen har i møtet med en kritisk offentlighet.

Med kulturminneforvaltning menes her offentlige instanser som forvalter kulturminner (museer, kommuner/fylker og statlige institusjoner og administrasjoner).

Basert på en tverrfaglig forskergruppe bestående av ekspertise innen arkeologi, etnologi, sosiologi, antropologi, arkitektur og konservering vil denne strategiske satsingen styrke NIKUs rolle som kompetansesenter for kunnskap om kulturarvsforskningens og kulturminneforvaltningens rolle i samfunnet.

I prosjektet forskes det på møtepunkter kulturminneforvaltningen har med den øvrige forvaltningen, og hvordan kulturminneforvaltning vil være et politisk verktøy for å oppnå samfunnsgoder.

Deltakerne i prosjektet forsker på hvilke roller kulturminneforvaltningen har i politiske beslutningsprosesser og hvilke forutsetninger beslutningsprosessene hviler på.

Det innebærer et fokus på faglige teoretiske perspektiver så vel vitenssystemer, ideologier og samfunnstrender som ligger til grunn for hvordan kulturminner blir forvaltet og gir mening i en mangfoldig offentlighet.

 

Problemstillinger

  1. Å undersøke forskjellige sider ved dagens kulturminneforvaltning, det vil blant annet si de ideer, konsepter, politiske rammer og visjoner som ligger til grunn for den utøvende forvaltningen av kulturminner i offentlig sektor.
  2. Å undersøke de utfordringer som på grunnlag av for eksempel samfunnstrender, geopolitiske utfordringer, scenarier, visjoner og utopier vil påvirke fremtidig kulturminneforvaltning.

Forskningen retter seg mot forvalterne og brukerne av kulturminner i samfunnet, samt forskere innen kulturarvsforskningen som har kulturminneforvaltning som studiefelt.

 

Lenker til artikler

Les mer om Forvaltning-SIS

Torgrim Sneve Guttormsen

Lurer du på noe?

Torgrim Sneve Guttormsen er koordinator for forvaltning-SIS og kan svare på dine spørsmål.

Kontakt Torgrim

Prosjekter

Nyhetssaker og aktiviteter for Forvaltning-SIS