verdisetting av kulturarv

Effekter av rammeverk for verdisetting av kulturarv

I planprosesser og konsekvensutredninger identifiseres og verdisettes kulturminner og kulturmiljø for å muliggjøre avveining av ulike verdier og interesser. Et aktuelt rammeverk for verdisetting og avveining av interesser i forvaltningen av ressurser er økosystemtjenesterammeverket, hvor kulturarv inngår som en underkategori av kulturelle tjenester. Et annet aktuelt rammeverk er identifisering av kulturelt viktige områder, hvor både materiell og immateriell kulturarv inngår som viktige faktorer i vurderingen av områders kulturelle verdi.

I prosjektet undersøker vi hvilken betydning økosystemtjenestetilgangen og andre aktuelle metoder og modeller kan ha for ivaretakelse av kulturarvsverdier i konsekvensutredninger og planprosesser. Med fokus på case-studier av planlegging og konsekvensutredninger i kystområder diskuterer vi muligheter og begrensninger i ulike rammeverk og tilganger til verdisetting og identifisering av kulturelle verdier, samt implikasjoner av disse for forvaltningen av kulturminner og kulturarv.

Prosjektansvarlig: Sanne Bech Holmgaard

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    NIKU
  • Tidsperiode
    2017-2018

Nyhetssaker og aktiviteter