Fra innvielsen av de vietnamesiske båtflyktningenes minnemonument oppført på Norsk Maritimt Museum i Oslo i 2015.
Innvielse Fra innvielsen av de vietnamesiske båtflyktningenes minnemonument oppført på Norsk Maritimt Museum i Oslo i 2015.

Immigranters kulturarv

Med immigranter menes i dette delprosjektet «de nye minoritetsgrupper i Norge» (jfr. Stortingsmelding nr. 16 2004-2005 Leve med kulturminner, side 64) som representerer innvandringen gjennom de siste 35 årene. Det innebærer innvandrerkulturer fra grupper som har kommet til Norge i etterkrigstiden som følge av krig, politisk uro eller arbeidsledighet. I Stortingsmeldingen Leve med kulturminner etterspørres forskning som frembringer kunnskap om og som synliggjør innvandreres kulturarv, og som kan vise forskjeller og likheter mellom kulturer med tilhørighet til Norge.

I delprosjektet undersøkes hvordan immigrantenes perspektiv på kulturarv er fremtredende i det offentlige rom i Norge, og mer spesifikt i kulturminneforvaltningens strategier og praksiser.

Studien inkluderer analyser av hvordan immigranters kulturarv fremgår i museer og ved oppføringen av minnemonumenter. Hvordan blir politiske intensjoner om bevaring av kulturminner som representerer innvandrerkulturer håndtert i praksis? Hvilke hensyn er utfordrende eller krevende i den sammenheng? Hva gir innvandrerkulturer uttrykk for som kulturarvsperspektiv? Disse spørsmålene blir besvart gjennom flere analysefokus og artikler i dette delprosjektet.

Kontaktperson: Torgrim Sneve Guttormsen og Grete Swensen

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    NIKU
  • Tidsperiode
    2017-2018

Nyheter og aktiviter om immigranters kulturarv