Klimaendringene innebærer både langsomme og brå endringer for kulturarven. Risikoen for fuktrelaterte skader øker. Fenomener som flom og ras vil kunne vise seg i nye områder med alvorlige konsekvenser.

Tilpasning til langsomme klimaendringer og klimarelaterte ekstremhendelser

Klimaendringer kan skade bygninger, arkeologiske kulturminner og kulturmiljø. NIKU kan bistå i vurdering av risiko og komme med forslag til tiltak.

Risikoen for klimarelaterte skader på kulturarv øker. Endringer slik som økt nedbørsmengde, økt temperatur og havnivåøkning vil kunne påvirke kulturarven negativt.

Konsekvensene av disse endringene kan utvikle seg over tid, slik som økt biologisk vekst og råteskader på trebygninger eller økt gjengroing av kulturlandskap. Men konsekvensene kan også komme hastig i from av ekstremhendelser som for eksempel flom, ras og skred, og disse vil også kunne vise seg i nye områder med alvorlige følger. For å redusere de negative konsekvensene og minske risikoen for uerstattelige tap av kulturarv, er det viktig å finne gode klimatilpasningstiltak.

NIKU gjennomfører tverrvitenskapelige kartlegginger av hvordan klimaendringene påvirker kulturarv og foreslår tiltak.

For å redusere risikoen for kostnadskrevende skader og uopprettelige tap, legger vi vekt på å handle preventivt og finne langsiktige, konkrete og gode løsninger. NIKU har lang erfaring av å arbeide med klimatilpasning av kulturarv til både langsomme endringer og ekstremhendelser. Utover å gjennomføre oppdrag for eiendomsforvaltere og kommuner, er NIKU involvert i flere forskningsprosjekter som fokuserer på temaet.

I tillegg utfører vi nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter på tema.

Cecilie Flyen

Kontakt oss

Spør Cecilie Flyen om klimatilpasning

Kontakt

Prosjekter

Her kan du se noen av våre prosjekter på klimatilpasning