Tuft av det som trolig er et russisk hus fra 1700-tallet. Svalbard.
Hustuft truet av erosjon Tuft av det som trolig er et russisk hus fra 1700-tallet. Foto: Thomas Wrigglesworth, NIKU

CULTCOAST

CULTCOAST skal ta for seg kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap i arktiske kystområder. Målet er å finne de beste metodene for å overvåke, forvalte og bevare disse miljøgodene som blir utsatt for trusler i form av klimaendringer og utviklingspress.

Klimaet forandres og truslene fra blant annet økende temperaturer, endringer i nedbørsmønster, hyppigere og sterkere stormer, stigende havnivå, flom og skred merkes bedre i nordområdene. Kulturarven her har tidligere vært godt beskyttet av permafrost og havis. I tillegg utsettes kulturarven her for økende påkjenninger fra turisme og samfunnsmessig utvikling.

Forskerne skal kartlegge, overvåke og samle data fra både over og under bakken på Svalbard og Andøya. Informasjonen skal brukes til å utvikle metoder for å evaluere, prioritere og finne tiltak for skadebegrensning, bevaring og forvaltning tilpasset kulturminner, -miljøer og -landskap langs kysten.

For å oppnå dette vil prosjektet ha en tverrdisiplinær tilnærming som kombinerer arkeologi, bygningsvern, geografi, kvartærgeologi og klimaforskning. Resultatene fra forskningsprosjektet vil ha overføringsverdi til kulturminneforvaltning både på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Prosjektleder: Vibeke Vandrup Martens

  • Status
    Under arbeid
  • Finansiert av
    MILJØFORSK - Forskningsrådet
  • Tidsperiode
    2019-2023

Siste nytt