Overvåkning av klimarelatert nedbrytning

NIKU gjennomfører tverrvitenskapelige overvåkninger av hvordan klimaendringer påvirker bygninger, kulturmiljøer og arkeologiske kulturminner.

Risikoen for klimarelaterte skader på kulturhistoriske bygninger, kulturlandskap og arkeologiske kulturminner øker. Fremfor alt vil økt fuktighet og høyere temperaturer kunne medføre raskere nedbryting. I tillegg vil ekstremhendelser som flom og ras kunne ramme nye områder og ha alvorlige konsekvenser.

NIKU gjennomfører tverrvitenskapelige overvåkning og vurdering av klimarelatert nedbryting av kulturarv, med fokus på bygninger, kulturmiljøer og kulturlag.

NIKU har også utviklet, og har ansvar for, langsiktige overvåkingsprosjekter. Hensikten er å redusere risikoen for kostnadskrevende skader og uopprettelige tap, agere preventivt og finne langsiktige, konkrete og gode løsninger.

NIKU har utviklet tverrvitenskapelige, workshop-baserte metoder som gjør det mulig for kommuner, fylkeskommuner og andre forvaltere å analysere, vurdere og overvåke klimarelatert nedbryting av kulturarv.

Utover å gjennomføre oppdrag for eiere og forvaltere er våre medarbeidere, i form av arkitekter, bygningsantikvarer, arkeologer og konservatorer, involvert i flere forskningsprosjekter på temaet.

Cecilie Flyen

Kontakt oss

Spør Cecilie Flyen om klimaovervåkning.

Kontakt

Prosjekter