grunnvannsprosjektet i Bergen

Grunnvannsprosjektet på Bryggen

Grunnvannsprosjektet Bryggen ble igangsatt og finansiert av Riksantikvaren i 2011. Det ble utført ulike tiltak – både over og under bakken – for å redusere tapet av grunnvannet fra verdensarvstedet Bryggen ved å tette spuntveggen rundt nabotomten mot nord samt å bruke en rekke overflater i og ved verdensarvstedet til å infiltrere oppsamlet regnvann i grunnen.

Formålet var å heve grunnvannsnivået, noe som er kritisk for den fortsatte bevaringen av kulturlagene og for å hindre at de historiske trebygningene blir utsatt for setninger og etterfølgende skader.

NIKU sin rolle har omfattet: innledende kartlegging – forundersøkelser i form av prøvehull og grunnboringer – for å avgjøre hvor man kunne grave/ikke kunne grave og hvor dypt man kunne grave uten å røre intakte kulturlag; generell arkeologisk rådgivning og kvalitetssikring av foreslåtte gravetiltak; overvåking og registrering i forbindelse med gravearbeidene; oversettelser; og deltagelse på prosjektmøter, med bl.a. årlig presentasjon av resultater.

Prosjektleder: Rory Dunlop

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Rikanstikvaren
  • Tidsperiode
    2011-2016