Arkeologisk miljøovervåkning (MOV)

Arkeologer ved NIKU har lang erfaring med kulturlagsovervåking.

Kulturlag viser spor av tidligere menneskers aktivitet på et sted. Dersom kulturlagene brytes ned mister vi muligheten til å kunne tolke hva som har skjedd der tidligere. Uttørking, temperaturøkning og eksponering for oksygen og mikroorganismer er blant de største truslene mot kulturlagene.

Bevaringstilstand og bevaringsforhold

Arkeologisk miljøovervåkning (MOV) er metoder for å kartlegge om kulturlag kan bevares på stedet. Prinsippet om at arkeologiske kulturminner best bevares på stedet, in situ, ligger til grunn for forvaltningen av norske middelalderbyer. Stabile bevaringsforhold er en forutsetning for at kulturlag kan bevares på stedet over lang tid. Arkeologisk miljøovervåkning innebærer kartlegging av nåværende bevaringstilstand, og overvåkning av bevaringsforholdene i kulturlagene over lang tid.

Miljøovervåkning inkluderer også en rekke avbøtende tiltak for å bedre bevaringsforholdene i kulturlagene. Dette er spesielt viktig i middelalderbyene, hvor det ofte bygges på kulturlagene. Tap av kulturlagene innebærer ikke bare at vi mister deler av vår felles historie, men kan også medføre kostbare setningsskader på bygninger og gateløp.

 

Bevaring for fremtidenEn datalogger mottar signaler fra de fastmonterte sondene.

Ulike MOV-trinn

MOV-1 inngår i alle NIKUs arkeologiske undersøkelser. Arkeolog i felt beskriver kulturlagenes bevaringstilstand, utfra parametere som farge, lukt og konsistens. Kunnskap om kulturlagenes bevaringstilstand er grunnleggende for å kunne tolke de arkeologiske levningene.

MOV-2 innebærer at prøver fra kulturlagenes tas ut og analyseres i et laboratorium, for å kartlegge kjemiske og fysiske forhold som viser kulturlagenes bevaringstilstand. Prøver for MOV-2 undersøkelse tas enten ut fra profil i forbindelse med en arkeologisk utgravning, eller fra et naverbor i forbindelse med en arkeologisk boreundersøkelse.

MOV-3 innebærer etablering av et langsiktig miljøovervåkningsprogram. Det innebærer løpende overvåking av utviklingen i kulturlagenes bevaringsforhold. Dette gjøres med kontinuerlig logging, enten i profil eller i miljøbrønn, av geokjemiske parametere som kan vise bl.a. hvilke nedbrytningsprosesser som er aktive i lagene

 

 

Sunniva Wilberg Halvorsen

Kontakt oss

Sunniva kan svare på dine spørsmål om kulturlagsovervåkning

Kontakt

Prosjekter