Frokostwebinar: Klimatilpasning i kulturhistoriske miljøer og byer

På CIENS-frokostwebinar 17. juni vil forskere fra Norsk institutt for kulturminneforskning og Norsk institutt for vannforskning fortelle om hvordan man kan forvalte kulturminner truet av et endret klima.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

Klimaforandringene medfører blant annet økt nedbør og økte temperaturer, hvilket i sin tur truer deler av våre byer og våre kulturhistoriske miljøer.

I dette frokostseminar presenteres to prosjekter som har forsket på, og utviklet, metoder for hvordan forvaltere av truede kulturmiljøer kan arbeide med klimatilpasning av disse.

Byene er spesielt truet og det presenteres også et prosjekt som setter søkelys på transformasjon fra overvannshåndtering via rør i bakken til overvannshåndtering supplert med tiltak som håndterer regnvann på overflaten.

Med dette som bakgrunn inviterer NIKU sammen med Norsk institutt for vannforskning til et CIENS-frokostwebinar på Zoom onsdag 17. juni klokka 08.30. 

På programmet står tre foredrag med den seneste forskningen og metodeutviklingen på temaområdet klimatilpasning i kulturhistoriske miljøer og byer.

CIENS er et av Europas største forskningsfelleskap innen miljø, klima og samfunn.

CIENS består av CICERO, Meteorologisk Institutt, NIBR (OsloMet), NIKU, NILU, NINA, NIVA, TØI, og UiO.

Les mer på ciens.no.

Adapt Northern Heritage

I løpet av de tre siste årene har NIKU deltatt som partner i Interreg-prosjektet Adapt Northern Heritage. Sammen med partnere fra Island, Skottland, Sverige og Norge har NIKU sett på hvordan klimaendringene påvirker kulturminner i nordlige strøk spesielt, og hvordan man best mulig kan sikre disse kulturminnene for framtiden.

NIKU-forsker Anne Cathrine Flyen vil fortelle om et av de to norske caseområdene i dette internasjonale forskningsprosjektet – gruvelandsbyen Hiorthhamn på Svalbard.

– Hiorthhamn ble valgt som caseområde fordi kulturmiljøet her er utsatt for en lang rekke med naturlige nedbrytningsprosesser og dessuten også menneskelig bruk og slitasje, sier Flyen.

Nå er Adapt Northern Heritage i sluttfasen, og forskerne har blant annet kommet opp med en metode for kartlegging og risikovurdering av kulturminnene, som Flyen vil presentere.

Anne Cathrine FlyenFlyen skal presentere forskningsprosjektet Adapt Northern Heritage
I forgrunnen ser vi rester etter jernbaneskinner og et lokomotiv. I bakgrunnen deler av en tidligere taubanesentral.
Hiorthhamn, SvalbardI forgrunnen ser vi rester etter jernbaneskinner og et lokomotiv. I bakgrunnen deler av en tidligere taubanesentral. Disse kulturminnene er truede av de store klimandringene som rammer nordområdene.
Annika Haugen, NIKU
Annika HaugenHaugen skal presentere to av NIKUs prosjekt som omhandler lokal kartlegging og tilpasning av klimatruede kulturminner.

Arbeid med klima og kulturminner på kommunenivå

De siste årene har NIKU gjennomført flere prosjekter som handler om hvordan man på et kommunalt nivå kan jobbe konkret med å kartlegge, dokumentere og tilpasse klimatruede kulturminner.

På frokostwebinaret presenterer Annika Haugen to av disse; Klimaendringer og kulturminner, som ble utført på vegne av Miljødirektoratet, og klima-DIVE, som var en utprøving av DIVE-metoden for kulturhistoriske stedsanalyse utvidet med et klimaperspektiv.

– Økt nedbør, økte temperaturer og høyere havnivå er klimaendringer som kan ha en stor negativ effekt på kulturminner. Disse endringene skjer nå, og vi må utvikle metoder for å ta vare på kulturminner i et nytt klima, forteller prosjektleder Annika Haugen.

Hun mener det er viktig med gode kommunale planer for hvordan dette skal håndteres. Klimaendringene vises på ulike måter forskjellige steder i landet, og prioriteringen av hvilke kulturminner som er viktig for lokalbefolkningen bør også forankres i den enkelte kommune. Derfor har begge disse prosjektene systematisk tatt utgangspunkt i de lokale kulturminnene i den aktuelle kommunen, og vurdert hvordan klimaendringene tar form akkurat der.

New water ways – forskning på klimatilpasning i byer

Line Johanne Barkved fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA) skal presentere de ferskeste resultatene fra prosjektet «New water ways», som ser på hvordan man skal håndtere de ekstra vannmengdene nordiske byer får på grunn av klimaendringene.

Nordiske byer utsettes for sterkere og hyppigere regnskyll og regnflommer enn tidligere, og resultatet er store oversvømmelser fordi vannet ikke har noe sted å gjøre av seg.

–  Per i dag går overvannshåndteringen nesten kun i rør under bakken. I prosjektet forsker vi på hvordan vi kan få til supplerende tiltak for bruk av regnvann på overflaten.

Barkved sier at for å få til dette kreves det en transformasjon i hvordan urban planlegging foregår, med samarbeid på tvers av etater, og involvering av innbyggere.

Påmelding

Frokostwebinaret «Klimatilpasning i kulturhistoriske miljøer og byer» holdes på Zoom onsdag 17. juni klokka 08.30-10.00.

Påmelding via denne lenken.