Prosjektoppgaver og resultater – verdiskaping Røros

Her er en oppsummering av oppgave og resultater for forskningsprosjektet 'Verdiskaping Røros'.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

Delprosjekt /work package 1: The historical baseline

Formålet med dette delprosjektet er å danne et utgangspunkt for analysene ved å kartlegge plan- og forvaltningshistorien samt den lokale samfunnsutviklingen de siste 20-30 årene på Røros.

Andersen, Sidsel og Brænne, Jon 2006: Kulturminneforvaltningens og planarbeidets historie på Røros. «Kulturarv og verdiskaping. Økonomiske virkninger av kulturarven på Røros». Arbeidspakke 1. – NIKU Rapport nr. 10. 89 s.

Delprosjekt/work package 2: The theoretical baseline

Formålet med dette delprosjektet er å etablere en teoretisk bakgrunn for prosjektet med en litteraturstudie om forholdet mellom kulturarv/-minner og regional økonomisk utvikling, samt å berede grunnen for en analysemodell for forskningsstudien.

Bowitz, Einar & Ibenholt, Karin 2006: Economic impacts of cultural heritage – research and perspectives. ECON working paper 2006/03.

Delprosjekt/work package 3: Value generated in commercial sectors

Formålet med dette delprosjektet er å utføre en analyse av verdiskapingen i næringslivet (omfang av tilreisende, betydning av kulturminnene for at turister kommer til Røros, kulturminnenes betydning for bedriftslokalisering og for bedrifters markedsføring).

ECON Arbeidsnotat 2008-002
ECON Arbeidsnotat 2008-003
ECON Arbeidsnotat 2008-005
ECON Arbeidsnotat 2008-009

Delprosjekt/work package 4: Value generated for the inhabitants

Formålet med dette delprosjektet er å utføre en analyse av kulturminnenes betydning for inn- og utflytting.

ECON Arbeidsnotat 2008-001

Delprosjekt/work package 5: Conflicting interests

Formålet med dette delprosjektet er å utføre en analyse hvordan kulturminneverdiene inngår i meningsdannelse og sosial interaksjon, og med spesiell fokus på forholdet mellom kommersielle interesser og verneinteressene på Røros.

Guttormsen, Torgrim Sneve og Fageraas, Knut 2007: «Kulturarv som kapital. En analyse av kulturarvskapitalens diversitet på Røros som et grunnlag for tenkning om verdiskaping». Delprosjekt 5 i forskerprosjektet ”Verdiskaping Røros”. Arbeidspakke 5. – NIKU Rapport nr. 15. 123 s.

Delprosjekt/work package 6: Synthesis

De tidligere delprosjektene belyser forskjellige typer effekter av kulturminnene. I dette delprosjektet settes dette bildet sammen, herunder indirekte effekter (ringvirkninger mm).

Sluttrapport

Delprosjekt/work package 7: Scenarios for Røros

Det førende spørsmålet i denne arbeidspakken er hvilke konsekvenser resultatene av den sammenfattende analysen fra delprosjekt 6 har for hvordan man på Røros ønsker å utvikle samfunnet videre.

Scenario-rapport

Artikkel