Seut
Seut Seut i Østfold.

Utredning av Østfoldbanen: IC Haug – Seut

NIKU utfører konsekvensanalyse for kulturminner og kulturmiljøer i strekningen som i stor grad går gjennom et jordbrukslandskap med tradisjonell gårdsbebyggelse og med en rekke arkeologiske funn som vitner om bosetning i området langt tilbake i tid.

Undersøkelsene har, i nært samarbeid med fylkesarkeologene i Østfold, inkludert registreringsarbeid ved arkeologiske georadarundersøkelser i dyrka mark og bruk av bilder fra satellitter og laserskanning.

Fra NIKU deltar Torgrim Sneve Guttormsen (arkeolog) som disiplinleder for temaet kulturminner og kulturmiljø, men arbeidet utføres av et dynamisk team bestående av Nora Fronth Furan (arkeolog), Laima Nomeikaite (samfunnsgeograf), Fredrik Berg (Bygningsantikvar, nyere tid), Lars Jacob Hvinden-Haug (Sivilarkitekt, nyere tid), Lars Gustavsen (arkeolog, georadar) og Monica Kristiansen (arkeolog, georadar).

Kontaktperson: Torgrim Sneve Guttormsen

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    Bane NOR
  • Tidsperiode
    2018-

Siste nytt