Y-blokka rives. Foto Sveinung Krokann Berg

Omstridt kulturarv (YCON)

Hva gjør at kulturarv blir omstridt? Med utgangspunkt i debatten om Y-blokken vil forskningsprosjektet YCON studere omstridt kulturarv (contentious heritage).

I prosjektet skal NIKU identifisere ulike typer og grader av konflikt, samt belyse hvordan konflikt oppstår. Målet er å utvikle verktøy og tilnærminger for  å håndtere interessekonflikter rundt kulturarv på en bedre måte enn i dag.

Y-blokken

Debatten rundt Y-blokken, som var en del av regjeringskvartalet fram til den ble revet i 2021, brukes som en pilot i prosjektet. Debatten viser blant annet hvordan et konfliktbilde endres over tid, hvordan kulturarv brukes og oppfattes som verdi og hvordan ulike interessegrupper kommuniserer med hverandre. Y-blokkdebatten viser også hvordan konflikt er knyttet til ulik forståelse av kulturarv som symbolsk verdi og hvilken urban målestokk og kontekst kulturarven vurderes i. Vi vil også undersøke hvordan den politiske beslutningen om å rive Y-blokken og protestene mot riving har farget debatten.

Forskningsgruppa vil i prosjektperioden også undersøke prosessene rundt et utvalg andre kulturminner nasjonalt og internasjonalt som på ulikt vis bidrar til å utdype forståelsen av hvordan og hvorfor kulturarv blir omstridt.

Prosjektleder: Sveinung Krokann Berg

  • Status
    Under arbeid
  • Finansiert av
    Norsk institutt for kulturminneforskning
  • Tidsperiode
    2021-2023

Siste nytt