Porsanger Foto: Henrik Søvang via Wikimedia Commons.

Sakkyndig utredning for Finnmarkskommisjonen felt 9 – Porsanger

NIKU har inngått avtale med Finnmarkskommisjonen om levering av sakkyndig utredning om bruk og rettsoppfatninger i felt 9, Porsanger.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

Arbeidet med utredningen skjer på oppdrag fra Finnmarkskommisjonen og i samarbeid med Samisk nærings- og utredningssenter (SEG), Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Sámi info. Kartleggingen omfatter all grunn i Porsanger kommune som Finnmarkseiendommen (FeFo) overtok fra Statskog ved finnmarkslovens ikrafttredelse 1. juli 2006. Dette gjelder også grunn som FeFo måtte ha disponert over etter denne datoen.

Kartlegging av nåværende og tidligere bruk

Utredningen vil bygge på informasjon fra intervjuer med et utvalg av enkeltpersoner og representanter for primærnæringer, lag og foreninger i Porsanger. Disse vil bli invitert til å beskrive nåværende og tidligere bruk av naturressurser og områder på FeFos grunn, og rettsoppfatninger knyttet til denne bruken. Intervjuene starter i 2022, og intervjuspråket vil være samisk, kvensk eller norsk. I tillegg inngår skriftlige kilder og annet skriftlig materiale.

I tillegg til en historisk oversikt over bosetting og ressursbruk vil utredningen fokusere på:

 • Bruk og rettsoppfatninger i reindriften
 • Fastboendes og andres (utenom reindriften) bruk og rettsoppfatninger
 • Bruk og rettsoppfatninger knyttet til fjorden; sjølaksefiske, fjordfiske og annen bruk av sjøressurser
 • Utenbygdsboendes fritidsbruk

Utredningens formål er å kartlegge hvem som er brukerne av områdene, brukens innhold, omfang og varighet, samt rettsoppfatninger knyttet til bruk.

Ikke en registrering av rettigheter

Leder for utredningsgruppen, Alma Thuestad ved NIKUs Nordområdeavdeling i Tromsø, understreker at intervjuene ikke er en registrering av konkrete rettighetskrav, slike krav må meldes direkte til Finnmarkskommisjonen.

– Utredningen skal heller ikke ta stilling til eventuelle rettighetskrav eller trekke konklusjoner om eventuelle private eller kollektive rettigheter, da det er Finnmarkskommisjonens oppgave å vurdere rettighetsspørsmålene, legger hun til.

NIKU har tidligere gjennomfører flere sakkyndige utredninger for Finnmarkskommisjonen:

 • Felt 1 Sievju/Seiland, Stierdná/Stjernøya (ferdigstilt 2011)
 • Felt 2 Unjárgga gielda/Nesseby kommune (ferdigstilt 2011)
 • Felt 3 Sørøya/Sállan (ferdigstilt 2011)
 • Felt 4 Kárášjohka/Karasjok (ferdigstilt 2013)
 • Felt 6 Varangerhalvøya vest: Berlevåg og Båtsfjord (ferdigstilt 2013)
 • Felt 7 Tana/Deatnu (ferdigstilt 2017)
 • Felt 8 Guovdageaidnu /Kautokeino (ferdigstilles 2022).

Spørsmål vedrørende utredningen eller interesse for deltakelse i intervju kan rettes til:

Alma Thuestad, NIKU
Tlf. 90856303
E-post. alma.thuestad@niku.no

Postadresse:
Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)
Framsenteret
Postboks 6606, Stakkevollan
9296 Tromsø