Skjelettanalyse (osteoarkeologi)

De fysiske levningene av våre forfedre er et særdeles viktig arkeologisk og kulturhistorisk kildemateriale.

Ved arkeologiske utgravninger blir det ofte funnet menneskelige levninger. Våre ostearkeologer analyserer disse, for å avdekke mer om menneskenes historie.

Vi bistår også offentlige myndigheter ved funn av bein og skjeletter.

Spor av fortiden i skjeletter

Skjelettfunn er det nærmeste vi kommer fortidens mennesker.  Liv og levekår har satt spor i skjelettene. De fysiske levningene av våre forfedre er derfor et særdeles viktig arkeologisk og kulturhistorisk kildemateriale.

Gjennom et nært samarbeid mellom arkeologer og osteoarkeologer fremskaffes kunnskap om våre forfedre og om tidligere tiders samfunn.

Skjelett- og gravfunn er del av vår kulturarv. I henhold til kulturminneloven er alle arkeologiske funn, også funn av menneskelige levninger, fra tiden før reformasjonen i 1537 automatisk fredet.

Etisk behandling av skjeletter

Skjelettfunn fra yngre tider har ikke det samme sterke lovmessige vern, men Norge har ratifisert Valletta-konvensjonen, hvilket betyr at Norge er forpliktet overfor det internasjonale samfunnet til å sikre og forvalte kulturarven på en forsvarlig måte.

NIKU vektlegger en tverrfaglig og etisk forsvarlig behandling av skjelett- og gravfunn, som tar hensyn både til materialets forskningspotensial og til lovverket. Den arkeologiske sammenhengen – funnkonteksten – inngår som et hovedelement i analysene av de menneskelige levningene.

NIKU utfører makroskopiske undersøkelser som gir opplysninger om antall individer, kjønn, alder, sykelige forandringer og arvelige trekk. Resultatene av de osteoarkeologiske undersøkelsene gis i en fyldig analyserapport.

Ta kontakt på epost FØR forsendelse, for avtale om størrelse på oppdrag og tidsfrist: hanne.ekstrom.jordahl@niku.no (i Tønsberg) eller katharina.lorvik@niku.no (i Bergen)

Mer informasjon kan fås fra NIKUs osteoarkeologer:

Hanne Ekstrøm Jordahl og Katharina Lorvik

Hanne Ekstrøm Jordahl

Kontakt oss

Hanne er osteoarkeolog og kan svare på dine spørsmål

Kontakt