Havråtunet Havrå er et av 49 utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Foto: Trond Isaksen, Riksantikvaren

Verdibalanse

Jordbrukets hovedfunksjon er å produsere mat, fiber og energi, men sektoren leverer også andre goder og tjenester som skapes gjennom drift, forvaltning- og skjøtselstiltak som bidrar til naturmangfold og kulturverdier i kulturlandskapet.

Kulturlandskapet gir i tillegg mange andre samfunnsgoder som rekreasjons- og opplevelsesmuligheter, landskapsestetikk, stedstilhørighet og leverer såkalte økosystemtjenester.  Kulturminner og kulturhistorie er nært knyttet til kulturlandskap og jordbruksdrift og naturlig å inkludere innenfor en bred tolkning av økosystemtjenestebegrepet.

Prosjektet bidrar til et mer helhetlig beslutningsgrunnlag for en balansert og bærekraftig jordbruksforvaltning. NIKU bidrar med å synliggjøre det aktive landbruket som leverandør av økosystemtjenester gjennom å identifisere hvilke verdier som skapes og ivaretas gjennom aktivt landbruk i tillegg til å kartlegge registrerte verdier som trues av denne aktiviteten.

Prosjektleder: Menon Economics

Prosjektleder NIKU: Sveinung Krokann Berg

Les mer om Utvalgte kulturlandskap i jordbruket hos Riksantikvaren.

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Landbruksdepartementet
  • Tidsperiode
    2021-22