Gjenbruk av kulturminner RUVIVAL har som mål å produsere ny kunnskap om gjenbruk av kulturminner. Vi søker å avdekke adaptive prosesser og bruksområder som kan bidra til bevaring av kulturarven vår og møte framtidens samfunnsbehov i et endrende miljø.

RUVIVAL

RUVIVAL (RUral VItalization through Various Adaptations of cultural heritage and Landscapes) er et Kompetanse- Samarbeidsprosjekt (KSP) finansiert av Norges Forskningsråd (2021-2025).

Forskergruppen skal, i fellesskap med partnere utenfor forskningssektoren og i tett tverrfaglig samarbeid, se på hvordan rurale områder kan vitaliseres ved hjelp av gjenbruk av kulturminner og kulturlandskap.

Prosjektpartnere er Transportøkonomisk institutt (TØI, prosjektleder), Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), Norges Miljø- og biovitenskapelige Universitet (NMBU), Kulturvernforbundet, Norske Parker, Riksantikvaren, Den norske turistforening (DNT) og Innlandet fylkeskommune.

NIKU er ansvarlige for forskningen i arbeidspakken med tema «Encouraging participation in cultural heritage reuse processes» (WP1).

Arbeidspakkeleder (NIKU): Véronique Karine Simon Nielsen
Arbeidspakkemedarbeider (NIKU): Laia Colomer

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    Finansiert av Norges Forskningsråd (KSP-program)
  • Tidsperiode
    2021-2025