Prestegaten nedre Utgravningen på Vektertorget i Tøsberg. Foto: Sara Langvik Berge, NIKU.

Prestegaten, nedre – overvannsprosjektet

NIKU foretar arkeologiske utgravninger i Tønsberg, på oppdrag fra Tønsberg kommune. Utgravningene gjøres i forbindelse med arbeid knyttet til overvannshåndtering i Prestegaten og deler av Storgaten, og oppgradering av gateløp i Prestegaten, Storgaten, Vektertorvet og en liten del av Sjøfartsplassen.

Tiltaksområdet ligger i sin helhet innenfor det automatisk fredede kulturminnet Tønsberg middelalderby og prosjektet består av flere delprosjekter.

I løpet av årets undersøkelser håper NIKU å avdekke rester av middelaldersk bebyggelse og gateløp i den øvre delen av området, og i nedre del håper man å finne rester etter den middelalderske havna. I tillegg til konstruksjoner og bygningsrester er  det potensiale for fine og godt bevarte gjenstandsfunn.

NIKU håper at disse undersøkelsene kan gi mer kunnskap om middelalderens Tønsberg og menneskene som levde der.

Prosjektleder: Hanne Ekstøm Jordahl

 

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    Tlnsberg kommune
  • Tidsperiode
    2024