Oslo Bispeborg Ruiner av Oslos Bispeborg ligger i nordvestre enden av Ladegårdshagen. Foto: Sara Langvik Berge/NIKU 2021

Oslo bispeborg – bevaringstilstand

«Oslo bispeborg – bevaringstilstand» er den første av tre rapporter utarbeidet av NIKU på oppdrag fra Oslo kommune ved Kulturetaten. De to andre rapportene tar for seg ruinene av Hallvardskirken i ruinparken og Kongsgårdsruinene på Sørenga. Rapportene for Bispeborgen, Hallvardskirken og Kongsgården skal i hovedsak fungere som håndbøker i det videre konserveringsarbeidet. De beskriver dagens tilstand og samler tilgjengelig kunnskap og dokumentasjon som finnes om ruinene i dag.

Ruinen som står lengst nord i Ladegårdshagen i Gamlebyen i Oslo utgjør en del av nordfløyen i et større borganlegg, som ble bygget av Oslo-biskopene i middelalderen. Ved reformasjonen gikk anlegget over i kongens eie og ble gradvis revet. Ruinen er gravd ut i flere omganger, men aldri restaurert.

NIKUs rapport inneholder en vurdering av hva ruinen formidler arkitektonisk, oversikt over historiske opplysninger og eldre forskning, samt en vurdering av eksisterende kulturlag og arkeologisk kunnskapspotensiale. Rapportens siste del er en suksessiv gjennomgang av hver enkelt mur i de respektive rommene. Her jamføres dagens bevaringstilstand med situasjonen som eldre dokumentasjonsmateriale viser i 1917 og på 1960- og 1980-tallet. Området er aldri fullstendig gravd ut ned til sterile lag, slik at det er muligheter til mer nøyaktige dateringer av rommene og til å innhente materiale til funksjonstolkninger.

Prosjektleder: Kjartan Hauglid.

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Oslo kommune
  • Tidsperiode
    2021