Oppgradering av gamle og verneverdige bygninger krever litt soesielle hensyn . Foto_NIKU.jpg
Oppgradering Oppgradering av gamle og verneverdige bygninger krever litt spesielle hensyn. Foto: NIKU

MIL-ORG

Riksantikvaren utlyste Forsknings og Utviklingsmidler i februar 2017, med et tydelig fokus på å møte klima- og miljøutfordringer. SINTEF Byggforsk og NIKU søkte i fellesskap om støtte til et prosjekt kalt MIL-ORG – Miljøvennlig Oppgradering og Rehabilitering av Gamle og verneverdige bygninger.

Prosjektet, som er et samarbeid mellom SINTEF Byggforsk og NIKU, ønsker å fokusere på hvordan vi kan oppnå riktig oppgradering av verneverdig bygningsmasse, som et bidrag til en bærekraftig utvikling.

MIL-ORG prosjektet har tatt utgangspunkt i hvordan verneverdig bebyggelse kan bli miljø- og bærekraftvurdert som grunnlag for gjenbruk. Det foreligger i dag lite forskning og bakgrunnsinformasjon som støtter opp om det grønne fortrinnet til den eksisterende bygningsmassen, særlig verneverdige og fredete bygninger som i mange sammenhenger har fått en ufortjent merkelapp som miljøverstinger. Som allerede eksisterende strukturer, representerer kulturminner og verneverdige bygninger en stor og bærekraftig ressurs. Vi ønsket derfor å vurdere hvordan man kan øke bevissthet og kunnskap om ressursene som ligger i den verneverdige og eksisterende bygningsmassen.

  • Status
    Ferdigstilt
  • Finansiert av
    Riksantikvaren
  • Tidsperiode
    2017-2018

Siste nytt