Fredet bygning Tærud-stova på Borgja i Bø i Telemark ble fredet i 1923. Tidligere torvtekking er byttet ut med takpanner, et tiltak som krever dispensasjon etter kulturminneloven § 15 a. Foto: Åse Dammann/NIKU 2014.

Metode for oppfølging av dispensasjonsforvaltning

NIKU har hatt i oppdrag å utvikle en evalueringsmetode for oppfølging av fylkeskommunenes dispensasjonsforvaltning etter kulturminneloven § 15 a. Denne lovparagrafen gir dispensasjon fra hovedregelen i § 15, hvor det heter at ingen må rive, flytte, bygge på eller endre et fredet kulturminne, utover vanlig vedlikehold.

Evalueringen kartlegger hvordan kulturminneverdiene i fredete bygninger ivaretas gjennom dispensasjonspraksisen, og om det er likebehandling av eiere av fredete bygninger og anlegg. Hensikten med en evaluering av fylkeskommunenes dispensasjonsforvaltning er å løfte kulturminneforvaltningen totalt sett. Målet med metoden er å få fram sterke og svake sider ved dagens praksis, slik at man kan oppnå en stadig bedre kulturminneforvaltning.

Evalueringen bygger på analyse av enkeltsaker og den enkelte fylkeskommunes samlede saksbehandling, samt sammenligning mellom fylker. Det essensielle i evalueringsmetoden er å analysere bakenforliggende årsaker for å avdekke hva som fungerer godt og hva som er problematisk, og formidle funnene til forvaltningen, for å kunne sette inn riktige tiltak.

Prosjektleder: Siv Leden

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Riksantikvaren
  • Tidsperiode
    2020