Lyngen WW2
Landforsvarslinjer i nord. Rester fra den tyske Lyngenlinja fra 1944-45 ligger «vegg i vegg» med bunkere, dekningsrom og geværstillinger fra 1950 og 60 tallet og installasjoner fra Frøylinja som ble bygd på 1980 tallet og fram mot år 2000. I 2012 begynte kulturminneforvaltninga å interessere seg for området, forsvaret hadde da startet med å destruere kaldkrigsinstallasjonene. Storfjord kommune fikk sammen med kulturminneforvaltninga stoppet rivningen og det ble startet et arbeid for å verne en del av både de tyske strukturene og installasjoner fra den kalde krigen. Dette arbeidet ble imidlertid satt på vent da forsvaret signaliserte ville ta i bruk noen av de gjenværende Frøylinje-installasjonene på grunn av den økte politiske spenninga etter den russiske annekteringa av Krim.

Lyngenlinja og Frøylinja – Landforsvarslinjer i nord

Et av Norges viktigste militærstrategiske områder i nyere tid, ligger i Storfjord kommune i Troms. Tusenvis av spor etter militær aktivitet er med på å karakterisere fjellområdene mellom Lyngenfjorden og grensa mot Finland.

Synet på landskapet og de militære installasjonene har endret seg og har gjennomgått flere faser fra 1944 og fram til i dag. I det samme tidsrommet har oppfatningen om hva som er kulturminner og hvilken oppgave de har, endret seg. I forskningsverdenen er premissene for vitenskapelig kunnskapsproduksjon i endring fra det vi oppfatter som tradisjonell vitenskap til kunnskapsproduksjon som er sosialt robust og først og fremst til nytte for samfunnet.

Delprosjektet undersøker hvordan endringen i disse tre ulike sfærene påvirker hverandre og er med på å avgjøre hvordan vi forstår kulturminner og hvordan kulturminner verdisettes.

Ansvarlig: Anders Hesjedal

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    NIKU
  • Tidsperiode
    2016-2018