I løpet av de kommende to årene skal NIKU i dette forskningsprosjektet gjennomføre omfattende geofysiske undersøkelser rundt Gjellestad, Edøy, Sem, funnstedet for Tuneskipet og to til tre andre per dags dato ikke bestemte lokaliteter.
Geofysiske undersøkelser NIKU er partner i det internasjonale forskningsinstituttet LBI ArchPro og har de siste 10 årene bygd opp spisskompetanse innen digitale metoder for landskapsarkeologisk forskning. Det er spesielt utviklingen og bruken av høyoppløselige motoriserte georadarsystemer som i dag gjør det mulig å undersøke store landskaper og kartlegge skjulte arkeologiske strukturerer uten inngrep i bakken og uten forstyrrelser av de arkeologiske strukturene.

Jernalderens maktsenter på radaren

Forskning på maktsentra/sentralgårder er omfattende og strekker seg fra individuelle funnanalyser til bredere forskning på samfunnsendringer i jernalder og tidlig middelalder. Et felles problem med forskning på maktsentra er at kunnskapen om omfang, størrelse og struktur er veldig fragmentert. På Gjellestad, Edøy og ved andre funn er så langt bare en brøkdel av områdene rundt funnene undersøkt, og vi mangler en bredere oversikt av arkeologiske strukturer i landskapene rundt.

Noen viktige spørsmål for vårt forskningsprosjekt er derfor hvordan disse plassene så ut og hvordan de var strukturert. Er det grunnlag for å kalle disse lokalitetene sentralplasser og finnes det rester av gårder, hallbygninger, religiøse bygninger, handelsplasser, naust, osv. i forbindelse med de kjente gravfeltene?

I løpet av de kommende to årene skal NIKU i dette forskningsprosjektet gjennomføre omfattende geofysiske undersøkelser rundt Gjellestad, Edøy, Sem, funnstedet for Tuneskipet og to til tre andre per dags dato ikke bestemte lokaliteter.

Dataene skal så analyseres sammen med fylkesarkeologer fra Viken og Møre & Romsdal fylkeskommune, Kulturhistorisk Museum UIO i Oslo og Vitenskapsmuseet NTNU i Trondheim. Forskningen skal bidra til økt kunnskap om strukturer og bebyggelse som del av mulige maktsentra i jernalderen, og kan være utgangspunkt for videre målrettete arkeologiske undersøkelser.

Prosjektleder: Manuel Gabler

  • Status
    Under arbeid
  • Finansiert av
    Norsk institutt for Kulturminneforskning (NIKU)
  • Tidsperiode
    2021-2023

Siste nytt