Fredede og vernede formålsbygg i konseptvalgutredninger og kvalitetssikring

NIKU og Samfunnsøkonomisk Analyse (SØA) har på oppdrag fra Statsbygg gått gjennom et utvalg beslutningsprosesser knyttet til konseptvalgutredninger (KVU) og Kvalitetssikring (KS1) for å synliggjøre at kostnaden ved flytting og at bygninger blir stående tomme ikke belyses tilstrekkelig i disse prosessene.

Fire KVU/KS1-prosesser ble valgt for nærmere analyse; Bergen tingrett, Norges Veterinærhøgskole, Kulturhistorisk museum, Tullinløkka.

En sjekkliste for prosjekter som inkluderer fredede og vernede bygg oppsummerer rapporten som forslag til hvordan sikre at framtidige samfunnsøkonomiske analyser i KVU/KS1 tar tilstrekkelig og systematisk hensyn til kostnader og nytte av fredede/vernede bygg?

Prosjektleder NIKU: Sveinung Krokann Berg

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Statsbygg
  • Tidsperiode
    2018-2019