Eikeland verk i Gjerstad Fredning fra 2017. Foto: Jens Christian Eldal/NIKU 2010

Evaluering av Riksantikvarens fredningsstrategi fra 2015

Oslo Economics og NIKU har på oppdrag fra Riksantikvaren evaluert Riksantikvarens fredningsstrategi fra 2015. Målet med fredningsstrategien er at et mer representativt utvalg av kulturminner og kulturmiljøer skal sikres ved fredning.

Evalueringen viser at Riksantikvaren i stor grad, men ikke fullt ut, har lyktes med strategimålene. Strategien har gitt en tydeligere retning for fredningsarbeidet, med en omforent målsetting om hvilke temaer som bør dekkes bedre og hvilke temaer som allerede er godt dekket. Forsvars- og krigshistorie, samt nasjonale minoriteters kulturminner er bedre representert på fredningslisten etter 2015. Innenfor andre temaer er effekten av strategien mindre tydelig.

I tråd med strategiens mål gikk saksbehandlingstiden i fredningssaker klart ned etter 2015. Etter 2020 har saksbehandlingstiden igjen økt, muligens på grunn av pandemisituasjonen. Målet om å ta igjen saksetterslep er i stor grad nådd, selv om noen fredningssaker fortsatt gjenstår. Private eiere som har opplevd fredningsprosesser etter 2015 oppgir gjennomgående å ha blitt meget godt informert og ivaretatt og er i all hovedsak positive til fredning.

Prosjektleder: Oslo Economics. Prosjektleder i NIKU: Siv Leden

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Riksantikvaren
  • Tidsperiode
    2022