Fredet bygning Våningshuset på gården Forberg søndre i Bø i Telemark ble fredet i 1923. Foto: Åse Dammann/NIKU 2019.

Evaluering av fredningsarbeid

NIKU har hatt i oppdrag å lage et forslag til metode for evaluering av Riksantikvarens fredningsarbeid, fra fredningsstrategien ble vedtatt i 2015 og frem til i dag. Fredningsstrategien er en anbefaling av hvilken retning kulturminneforvaltningen bør ta for å nå de nasjonale målene som Stortinget og Regjeringen har satt for kulturminnepolitikken.

Fredningsstrategien skal ligge til grunn for hva som skal fredes, og hvordan det skal prioriteres blant nye fredningssaker. Riksantikvaren har valgt ut ti prioriterte temaer og vil frede viktige kulturminner innen hvert av disse. Et mål med fredningsstrategien er at den skal lede til en mer effektiv forvaltning, som gir forutsigbarhet for eiere av fredete bygninger.

Formålet med en evaluering av fredningsstrategien er å vurdere hvordan strategiens målsettinger er oppfylt til nå, samt å vurdere vedtaksfredning som virkemiddel, både når det gjelder utvelgelse av fredningsobjekter og hvordan fredningsprosessen gjennomføres. NIKUs forslag til evalueringsmetode omfatter studier av pågående fredningssaker og fredningsvedtak, studier av referater fra fredningsnemnda, studier av rutiner, prosedyrer og økonomiske incentiver og støtteordninger, i tillegg til intervjuer med saksbehandlere og eiere.

Prosjektleder: Annika Haugen

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Riksantikvaren
  • Tidsperiode
    2019