Englemast NIKU har gjort en kulturminnefaglig dokumentasjon av kraftledningen Ultvedt-Smestad før riving. Her en av englemastene på Krokskogen. Foto: Edvard Undall /NIKU 2022

Dokumentasjon av kraftledning Ultvedt-Smestad

I forbindelse med nedleggelse av kraftledningen Ultvedt-Smestad satt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som betingelse at Statnett skulle gjennomføre en kulturminnefaglig dokumentasjon av anlegget før riving. Bakgrunnen for dokumentasjonskravet har vært at kraftledningen Ultvedt-Smestad er vurdert av NVE som et teknisk kulturminne av nasjonal interesse, med status som statlig listeført kulturminne. NIKU har gjennomført dokumentasjonsarbeidet på oppdrag fra Statnett.

Kraftledningen som skal rives går fra Ultvedt i Ringerike kommune, gjennom Krokskogen, Nordmarka, Sørkedalen og Mærradalen til Smestad transformatorstasjon i Oslo. Mastene, som er omtalt som englemaster, er unike i sin form og har høy teknologisk verdi og autentisitetsverdi. Kraftledningen representerte i sin tid en milepæl innen samkjøring og systemintegrasjon og var et unikt pionerprosjekt med tanke på dimensjonering og teknisk løsning.

Prosjektleder: Edvard Undall

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Statnett SF
  • Tidsperiode
    2021-2022