Rød kovolutt
Høringssvar Foto: kstudio (Freepik)

Høringssvar: Arbeid med melding til Stortinget om forskningssystemet (systemmeldingen) 

Forskningssystemet må innrettes for å gi forskningsinstituttene rammebetingelser som gjør dem i stand til å løse fremtidens samfunnsutfordringer.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken

Regjeringen la høsten 2022 fram Meld.  St. 5 Langtidsplan for forskning og høyere utdanning, hvor kapittel 5 i Langtidsplanen omhandlet forskningssystemet. Her varslet regjeringen at det var på tide «å vurdere om det er behov for endringer som kan bidra optimalt til de forskningspolitiske målsettingene». 

I 2023 fikk Kunnskapsdepartementet innspill om Forskingsrådet sin rolle og funksjoner i det norske forskings- og innovasjonssystemet. Nå har de bedt om innspill på de andre tema i systemmeldingen. 

Meldingen om forskningssystemet er et av tiltakene i Langtidsplanen og skal etter planen legges frem våren 2025. 

Innspillene Kunnskapsdepartementet ber om tar utgangspunkt i samfunnsendringer og utviklingstrekk på fem områder: 

  • Vi står i et gjennomgripende digitalt teknologiskifte 
  • Vi står i en ny geopolitisk situasjon 
  • Kunnskap må tas raskere i bruk 
  • Oppdragsmarkedet er i endring 
  • Behovet for tverrsektoriell samordning øker 

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) etterlyser blant annet virkemidler som kan gjøre det mulig å respondere på kort varsel når nye kunnskapsbehov gjør seg gjeldende, og virkemidler som kan sikre langsiktig oppbygging av viktig kompetanse. 

Du kan lese mer om dette og resten av NIKU sine innspill til systemmelingen her.