Får europeisk forskningsstøtte Marius Warg Næss fra NIKUs nordområdeavdeling har fått ERC Consolidator Grant til et forskningsprosjekt på nomadiske samfunn. Foto: Manuel Ballestros

Europeisk forskningsstøtte til NIKU-prosjekt om nomadiske samfunn

Marius Warg Næss fra NIKUs nordområdeavdeling ved Framsenteret har som en av ni norske forskere fått tildelt forskningsstøtte fra det Det europeiske forskningsrådet (ERC). De neste fem årene skal han studere hvordan komplekse politiske maktstrukturer utvikles fra småskala samarbeidsgrupper i nomadiske samfunn.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

Hvordan kan små nomadiske grupper være byggesteiner i imperier og komplekse politiske system? Dette skal NIKU-forsker Marius Warg Næss jobbe med de neste fem årene. Denne uka ble det klart at prosjektet «From small-scale cooperative herding groups to nomadic empires – a cross-cultural approach» (Complexity) har fått tildelt 20 millioner fra Det europeiske forskningsrådet.

Det å motta et Consolidator Grant fra ERC er en stor fjær i hatten for meg, sier Marius.

ERC representer en enestående mulighet for meg som forsker til å bygge opp en forskningsgruppe rundt ideer og teorier som jeg synes er spennende. I motsetning til de fleste andre arenaene så er ERC helt og fullt ‘bottom-up’ og legger ingen føringer på forskning utover at den skal være banebrytende, fortsetter han.

ERC Consolidator Grant

ERC Consolidator Grant er en av støtteordningene til Det europeiske forskningrådet. Støtten er beregnet på individuelle forskere med 7-12 års erfaring, som ønsker å bygge opp egne forskningsteam.

Det europeiske forskningsrådet (European Research Council, ERC) er et EU-byrå direkte underlagt Europakommisjonen.

ERC ble opprettet i 2007 av Europakommisjonen, ble en del av forskningprogrammet Horisont 2020 og fortsatte som del av rammeprogrammet Horisont Europa.

Et ERC-stipend er en av de mest prestisjefylte utmerkelsene en forsker kan få.

Se ERC pressemelding om årets tildelinger her.

Fra gjetergrupper til Chinggis Khan

Et overordnet mål for Complexity er å bygge en bro mellom forståelsen av småskala- og storskalasamarbeid. Warg Næss vil gjennom prosjektet nyansere eksisterende teorier om at nomadiske samfunn først blir stormakter gjennom kontakt med fastboende naboer.

Det råder en idé at jordbruk er den viktigste driveren for utvikling av politisk kompleksitet. Men det forklarer ikke hvordan imperier som Mongolriket på 12- og 1300-tallet, som fortsatt er det største landbaserte imperiet verden har sett, kan ha eksistert.

Ved å anse små, familiebaserte grupper av gjetere som byggesteiner i nomadiske samfunn, har han som mål å utvikle en teoretisk modell for hvordan denne samfunnsformen utvikles over tid.

Selv om små gjetergrupper som samarbeider har blitt dokumentert før, har tidligere studier vært basert på enkeltstudier. En krysskulturell undersøkelse av nomadiske pastoralister – husdyrhold basert på å gjete – mangler.

 

Gjetere i KirgisistanSamarbeid mellom små gjetergrupper er tema for forskningsprosjektet Complexity. Foto: Marius Warg Næss
Bruker erfaring fra forskning på samisk reindriftMarius Warg Næss har tidligere forsket på samarbeidsformer i samisk reindrift, noe dette prosjektet bygger videre på.

Forskning på samiske og tibetanske grupper som utgangspunkt

Nomadisk pastoralisme er et tema Warg Næss har jobbet mye med tidligere. Et viktig utgangspunkt for Complexity er hans omfattende forskning på samisk reindrift og tibetansk pastoralisme.

Jeg har vært opptatt av samarbeid helt siden jeg gjorde feltarbeid i Tibet i 2000 i forbindelse med hovedfaget mitt. Utgangspunktet var at jeg observerte at hushold nesten aldri gjette dyrene sine alene, men sammen med andre hushold.

Han oppdaget av det var forsket lite på samarbeid blant nomadiske pastoralister.

Et av prosjektene det EU-finansierte forskningsprosjektet bygger videre på er Hierarchies, som komparativt undersøkte samarbeid blant tibetanske gjetere og reindriftsutøvere i Norge.

Et av de mest interessante funnene fra dette prosjektet var at på tross av forskjellig historie og forskjellige politiske systemer, så er samarbeid viktig og faller langs kjente linjer som for eksempel slektskap.

Både gjetere i Norge og Tibet foretrakk å samarbeide med medlemmer av samme gjetergruppe. Spørsmålet er i hvilken grad dette er likt/ulikt for andre nomadiske samfunn i dag?

Erfaring fra TibetI prosjektet trekker Marius Wart Næss erfaring fra studier av gjetersamfunn i blant annet Tibet.

NIKU eneste av forskningsinstituttene som har fått støtte

Complexity er et av kun 313 forskningsprosjekt som har fått støtte, blant 2652 søknader fra hele Europa. Av disse er ni prosjekter norske. De andre åtte tildelingene har gått til universiteter, og NIKU er det eneste forskningsinstituttet.

Det er første gang NIKU har fått tildelt et så stort EU-prosjekt, og vi er kjempestolte over Marius som har tenkt stort og offensivt på egne og våre vegner, sier NIKUs direktør Kristin Bakken.

Tildelingen er på om lag 20 millioner norske kroner. Dette skal ikke bare dekke Warg Næss’ arbeid, men han skal også ansette et team på to postdoktorer og to stipendiater til å arbeide sammen med han. Dette er positivt for hele NIKU, mener Bakken.

NIKU gleder oss til å knytte nye unge forskere til Nordområdeavdelingen. Avdelingen har jobbet med reindriftssamfunn og urfolks immaterielle kulturarv over flere år, og det er utrolig flott for avdelingen at disses forskning i neste omgang vil gi ny forståelse av tradisjonelt nomadiske samfunn på universelt grunnlag, avslutter hun.

Pressekontakt

Marius Warg Næss: 907 21 907 | marius.naess@niku.no