Gorbovuonjávri. Foto: Stine Barlindhaug
Lavvoplass ved Gorbovuonjávri. Foto Stine Barlindhaug.

Skáiddeduottar siida – reindriftshistorie gjennom 100 år

I en ny forskningsrapport ser NIKU på faktorer som har ført til endringer internt i en sommersiida de siste 100 årene. Rapporten går i dybden på organisering og landskapsbruk i Skáiddeduottar siida, og viser til hvordan reindriftssamene har tilpasset seg stadig skiftende rammevilkår.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

Fram til midten av 1800-tallet fikk reindriften i Finnmark i stor grad drive sin virksomhet basert på samisk sedvane. Fra rundt 1850 og framover ble reindriftsamene og deres levesett i økende grad utfordret av myndighetene. I det neste hundreåret har reindriften måtte forholde seg til en rekke eksterne faktorer som har medført store endringer for driftsmønsteret og levesett. Blant annet er endringer knytta til grensejusteringer, kolonisering, lovverk og samferdsel faktorer som førte til en rekke endringer.

Det har vært gjort mye forskning for å belyse de store overordna endringene innafor reindrifta gjennom historien. I dette prosjektet har NIKU gjort en undersøkelse i en enkelt sommersiida for å gi et detaljbilde av hvordan endringene artet seg internt i den.

Samuel Johannesen Anti og Nils Jovnna Eira Meløy. Foto Stine Barlindhaug
Feltarbeid 2017Under feltarbeidet deltok Samuel Johannesen Anti og Nils Jovnna Eira Meløy med kunnskap om landskap og reindrift i Skáiddeduottar.
Sommerboplass ved Fàdnojohka. Foto: Stine Barlindhaug
SommerboplassSommerboplass Fàdnojohka. Foto: Stine Barlindhaug

Endring i lovgivning, bosetting og jordbruk

Fram mot andre verdenskrig var en viktig endring for reindriftssamene som hadde sommerbeite i kystnære områder at man trakk seg mer og mer bort fra mange av de «sjønære» områdene som tradisjonelt hadde vært vårbeite og kalvingsområde. Dette hang sammen med økt fast bosetting og påfølgende utvikling av jordbruket. Ikke minst, en lovgivning som i økende grad gjorde det vanskelig for reindriftsamene å stå på sine krav og rettigheter.

Fra slutten av 1950-tallet og utover fikk bygging av reingjerder på sommerbeitene stor innvirkning for livene til reindriftsamene. Et annet markant skille innledes på slutten av 1960-tallet,  med økende grad av kjøttproduksjon og slakting for salg. Dette innebar på mange måter en ny driftsform som krevde en annen infrastruktur. Fra 90-tallet og fremover har man i økende grad igjen fått aksept for å bruke sjønære områder om våren.

100 års mikrohistorie

I denne rapporten går vi i dybden på én enkelt siida og dokumenterer en «mikrohistorie» av de siste 100 års landskapsbruk. NIKU har i samarbeid med Skáiddeduottar siida også kartlagt endringer i landskapsbruk og arbeidsmåte internt i sommersiidaen gjennom det siste århundret. Medlemmer av siidaen har arbeidet i prosjektet og har stått for det meste av den intervjubasert datainnsamlingen. Et viktig fundament i arbeidet har vært å basere seg på tradisjonell kunnskap og få de muntlige kunnskapsbærernes versjon av hvordan endringer i måte å bruke områdene har skjedd, og hva siidamedlemmene selv sier om årsakene til disse endringene.

Prosjektleder for arbeidet var Stine Barlindhaug.

Hele rapporten kan leses her.