Om vi skal hente informasjon fra det arkeologiske «arkivet» begravd i Arktis, har vi liten tid på oss. Klimaendringer fører til at tidligere frosne og godt bevarte kulturminner blir ødelagte. (Foto: V. V. Martens /NIKU)
Miljøforskning: Klimaovervåking av kulturminner og kulturlandskap i kystområder er ett av temaene NIKU skal forske på i årene fremover. (Foto: Vibeke Vandrup Martens /NIKU)

Skal forske på kulturminner og kulturmiljøer samt økosystembasert naturforvaltning

NIKU får fra 2019 støtte til flere prosjekter fra Forskningsrådets MILJØFORSK-program.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken

Forskningsprogrammet MILJØFORSK – Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling er Forskningsrådets hovedsatsning på miljøforskning. Programmet har som hovedmål å styrke kunnskapsgrunnlaget for en bærekraftig samfunnsutvikling og en grønn omstilling av samfunnet.

Midlene deles ut etter søknadsrunder, og etter tildelingen i desember, har Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) stukket av med en stor del av pengepotten.

Kulturarvovervåking langs kysten og klimavennlig tilpasning i byområder

NIKU skal lede to prosjekter som starter opp i 2019.

I prosjektet som forkortes «CULTCOAST», skal forskerne ta for seg kulturarv i kystområder. Målet er å overvåke, forvalte og bevare kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap som blir utsatt for klimaendringer og utviklingspress.

I det andre prosjektet fokuserer forskerne på bærekraftig tilpasning av kulturarv i mer urbane strøk. «ADAPT» har blant annet som mål å se på hvordan tidligere industriområder kan «gjenbrukes» på en klimavennlig måte og analysere hvor ressurseffektivt det er å tilpasse eksisterende bygninger til ny bruk.

Begge prosjektene vil gå over fire år.

Samarbeider med andre forskningsinstitusjoner

Samarbeid på tvers av fagdisipliner er sentralt i prosjektene som nå har fått støtte.

I tillegg til de to prosjektene NIKU selv leder, skal dessuten instituttet delta som partner i to prosjekter ledet av andre miljøinstitutter.

Forskerne skal i det ene prosjektet koble sammen kunnskap fra kulturelle og biofysiske perspektiver for en forbedret forvaltning av laks. Det andre prosjektet tar for seg kulturarven som er forankret i kystøkosystemer.

“Bridging diverse knowledges for improved salmon management: Linking cultural and biophysical dimensions” ledes av Norsk institutt for naturforskning, og “Coastal foodscapes: a place-based perspective on heritage rooted in coastal ecosystems” ledes av Norsk institutt for vannforskning.

Fornøyd programstyre

Det ble til sammen delt ut 52 millioner MILJØFORSK-kroner til seks forskningsprosjekter.

Programstyret uttrykker tilfredshet over prosjektene som nådde til topps i høstens søknadsrunde.

– Det er gledelig at vi i år har lyktes i å mobilisere til brede, tverrfaglige søknader som svarer på viktige samfunnsutfordringer, samtidig som de holder meget høy faglig kvalitet, sier styreleder for MILJØFORSK-programmet Tora Aasland på Forskningsrådets nettsider.

Se alle prosjektene som har fått støtte fra MILJØFORSK her.