Georadar_ved_Hjerkinn_3
Dovre Georadar i aksjon ved Hjerkinn fjellstue. Foto: NIKU

Middelalderkirke oppdaget med georadar på Dovre

Under arbeidet med å kartlegge den gamle kongevegens trasé over Dovrefjell med georadar kom arkeologene over rester av det som kan være en middelalderkirke.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken

Statens vegvesen og Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) samarbeider om forsknings- og utviklingsprosjektet «Arkeologi i veien?» som tester ut fjernmålingsmetoder for registrering av arkeologiske kulturminner i forbindelse med veiutbyggingsprosjekter.

– Resultatene i de siste årene har i stor grad vært lovende og metoden har, i kombinasjon med mer tradisjonelle metoder, vist seg å være et effektivt verktøy for inngrepsfri kartlegging av arkeologiske strukturer, sier Knut Paasche som er prosjektleder av hovedprosjektet hos NIKU.

Et av delprosjektene har som mål å undersøke mulighetene for å gjennomføre georadarundesøkelser på snø. I forbindelse med prosjekt Kongevegen over Dovrefjell ble tre strekninger av denne kongevegen valgt ut for vinterkjøring. Dette var strekninger hvor kongevegen ikke lenger er synlig på overflaten. Undersøkelsen av kongevegen ga resultater.

KongeveienBildet viser en «Aerial laser scan (ALS)» data fra Hjerkinn inklusiv området som ble undersøkt med georadar (beige). Kongeveien er tydelig synlig i (ALS) dataene som linæare strukturer i omtrent NO-SW retning.

Rester av middelalderkirke på Hjerkinn?

Under georadarundersøkelser ved Hjerkinn fjellstue ble det, i tillegg til kongevegen, påvist et tydelig avgrenset rektangulært område som måler 18×23 meter.

I midten av området kan arkeologene se en rektangulær struktur på 5,8×7,8 meter, som tolkes som et bygningsfundament.

– I den sørvestlige delen av bygningen kan man se et ca 1 meter bredt opphold i muren som kan tolkes som en inngang, sier Manuel Gabler som er prosjektleder hos NIKU.

Middelalderkirke?Bildet øverst viser GPR-dybdeskiver fra 60-70 cm dybde. Bildet nederst viser en arkeologisk tolkning av anomalier som er synlig i georadardataene. Kirkegården viser seg som en store rektangulær anomali. Inne i anomalien ser man cirka 0,5m brede bygningsfundamenter med en størrelse av 5,8x7,8m.

Gerhard Schøning skrev i sin omtale i 1770-årene: «Strax sønden for [benævnte Gaard] Hiærken, og nedenfor den Bakke, paa hvilken Gaarden staaer, ligger en jevn Plads, paa hvilken berettes, at en Kirke eller et Kloster skal i gamle Dage have staaet. Stedet selv bær derom Vidne. Jeg besaa det Nøie, og fant der en Huuse-Tomt, sat med Steene, som fra Øst til Vest var 32, men fra Sør til Nord 24 Skridt lang og breed. Denne Tomtes Størrelse og Beliggenhed stadfæste, at her maa have staaet en Kirke»

– Nøyaktig lokalisering av nevnte kirke har vært ukjent, men slik vi tolker dataene er det en stor sannsynlighet for at vi har funnet rester av kirkegården med en kirkebygning, sier Gabler.

– Eldste skriftlige kilder nevner en kirke på Hjerkinn i 1430tallet, men vi antar at kirken kan går tilbake til 1200tallet, sier Hans-Jacob Dahl ved Pilegrimssenter Dovrefjell.

Oppland fylkeskommune skal i tiden fremover jobbe med å undersøke mer om den mulige middelalderkirken i samråd med grunneiere.

Fra undersøkelser på DovreBildet til venstre viser GPR-dybdeskiver fra 40-100 cm dybde. Bildet til høyre viser arkeologisk tolkning av anomalier som er synlig i georadardataene. Kongevegen er tydelig synlig i dataene som lineare struktur i omtrent NO-SW retning. I tillegg er en annen lineare anomali i NW-SØ retning synlig som tolkes som en annen vei som er muligens knyttet til Kongevegen. Kirkegården er lokalisert på en platået sør for Hjerkinn fjellstue og er orientert i rett vinkel til Kongeveien.

Fant ukjente deler av kongevegen

Prosjektet valgte ut tre forskjellige områder for georadarundersøkelser for å avdekke traséen til kongevegen. Arkeologene er godt fornøyd med resultatene.

– I undersøkelsesområdene gjenfinner vi kongevegen med georadar, sier Ann Kristin Engh som er regional koordinator for vegminner i Statens vegvesen Region øst.

Se NRK-innslag om middelalderkirken her

Kontakt

For spørsmål og andre henvendelser ta kontakt med:

Thomas Wriggelsworth (NIKU); thomas.wrigglesworth@niku.no

Marit Johansson (Statens Vegvesen); marit.johansson@vegvesen.no

Fakta om georadar

Georadaren kan sammenlignes med et ekkolodd som sender et signal ned i bakken og får en refleks tilbake. Basert på disse signalene, kartlegger arkeologene områder som skiller seg ut fra omgivelsene – såkalte anomalier.

Videre tolker arkeologene resultatene for å vurdere om de kanskje kan representere arkeologiske strukturer under bakken. Slik kan man få en pekepinn på hvor det eventuelt kan være verdt å gjøre nærmere undersøkelser.

Hvor gode disse resultatene blir, avhenger av flere faktorer. Både jordsmonn, fuktighet i jorda og dybde har noe å si, det samme har moderne strukturer og forstyrrelser i området.

Georadarsystemet som ble brukt er av typen MIRA fra Guideline Geo og videreutviklet av det internasjonale forskningsinstituttet «Ludwig Boltzmann Institute for Archaeological Prospection and Virtual Archaeology (LBI)». LBI har vært en partnerorganisasjon av NIKU siden 2010.