Villsau på utmarksbeite på Lygra. Foto: anita Elén Langøy
Villsau på utmark Villsau på utmarksbeite på Lygra i Nordhordaland. Foto: Anita Elén Langøy

Utmark i endring

NIKU deltar i prosjektet Utmark i endring – et nettverk for et helhetlig perspektiv på ”tida og tilhøva” i utmarka.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

NIKU deltar i prosjektet som er ledet av Ruralis. Hovedmålsettingen er å føre forsking, forvaltning, industri og brukere tett sammen for bærekraftig innovasjon i utmarka.

Nettverket hadde oppstartsmøte 27. februar.

– I løpet av en toårsperiode skal nettverket arrangere en serie med fagseminar der brukere, forvaltere, forskere og folk flest, møtes for å drøfte aktuelle og sentrale tema som beiteproblematikk, industriutbygging, natur- og kulturmangfold og rekreasjon, sier prosjektleder Frode Flemsæter fra Ruralis.

Utmarka er et sær-skandinavisk begrep som vitner om stedegne kjennetegn ved det fysiske så vel som det mentale landskapet.

Utmark og hushodningsøkonomi

I tusenvis av år har utmarka blitt sett på som en utvida del av gardsbruka, og den har inngått som en viktig del av bondefamiliens husholdsøkonomi.

Men ”tida og tilhøva” – som det heter i fjellova – endrer seg. Bondefamiliene er færre og landbruket, så vel som andre brukere, ser på utmarka med andre øyne, noe som skaper nye utfordringer verken de kulturelle eller de institusjonelle omgivelsene er skodd for å håndtere.

– Seminarrekken skal resultere i en bok om tida og tilhøva i utmarka, der det skal legges vekt på et lett og tilgjengelig språk samtidig som akademiske krav blir ivaretatt, sier Bjørn Egil Flø fra NIBIO, som bistår Flemsæter i organiseringen av nettverket.

 

Knut Fageraas deltar i nettverket på vegne av NIKU

Skjåk
Utmark Fra Skjåk i Gudbrandsdalen. Foto: Knut Fageraas

Behov for et overordnet perspektiv

Sporadiske forsøk på å justere for ”tida og tilhøva” har blitt gjort oppgjennom historien, og i dag pågår det et arbeid for blant annet å forenkle allmenningslovgivningen, som en del av en slik institusjonell tilpasning.

Men det kan se ut som at det er behov for et mer overordnet perspektiv på de utfordringene utmarka står overfor.

– Det er dette perspektivet nettverkprosjektet ”utmark i endring” vil bidra til, avslutter Frode Flemsæter

Nettverket blir ledet av Frode Flemsæter (Ruralis) og Bjørn Egil Flø, (NIBIO).

Øvrige deltagere er Katrine Broch-Hauge, NMBU; Jan Åge Riseth, NORUT; Jørund Aasetre, NTNU; May Thorseth, NTNU; Odd Inge Vistad, NINA; Aase-Kristine Aasen Lundberg, Nordlandsforskning; Tor Arnesen, Østlandsforskning, Knut Fageraas, NIKU; Svein Morten Eilertsen, NIBIO

Denne saken er basert på nyhetssaken Utmark i endring hos RURALS