Olav den helliges alter i Trondheim

Nå mener arkeologer å ha funnet Klemenskirken til Olav den hellige i Trondheim sentrum. Restene av et mulig høyalter i kirken blir vurdert som en arkeologisk sensasjon.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

Denne nyhetssaken er fra 2016, og det har blitt gjort nye analyser av materialet i etterkant. Les rapporten her.

Pressemelding fra Riksantikvaren:

‒ Dette funnet er unikt i både norsk og internasjonal sammenheng. Her kan vi både få bekreftet Snorres kongesaga og starten på helgendyrkelsen av Olav den hellige. I tillegg får vi ny og viktig kunnskap om Trondheims tidlige historie, sier riksantikvar Jørn Holme som besøkte utgravingen torsdag morgen.

Ifølge Snorres kongesaga ble liket av Olav Haraldsson, som et år tidligere døde under slaget på Stiklestad, begravet utenfor Klemenskirken i Trondheim. Han ble deretter bisatt på et høyalter inne i kirken, da han ble erklært hellig av Biskop Grimkjell i 1031.

Se flere 3D-modeller fra utgravninsstedet på Sketchfab

 

Bygget av Olav den hellige

Det har i lengre tid foregått arkeologiske utgravinger i Søndre gate i trønderhovedstaden. Ikke nok med at man har funnet det som trolig er grunnmuren til Olav den helliges Klemenskirke fra tidlig på 1000-tallet. Man har også funnet en rektangulær plattformliknende steinkonstruksjon i kirken. Det spekuleres nå på om dette kan være laget for et høyalter, der kisten til Olav den hellige sto og helgendyrkingen av Olav den hellige startet.

– Dette er et unikt sted i norsk historie både religiøst, kulturelt og politisk. Vi har bygget mye av den norske identiteten rundt helliggjøringen av Olav, og det var her det begynte, sier Anna Petersén, prosjektleder for utgravningene ved Norsk institutt for kulturminneforskning.

Resultat av et byggeprosjekt

Det var som følge av et nytt byggeprosjekt av de arkeologiske utgravingene startet. Området i Søndre gate ble vurdert som så viktig at Riksantikvaren stilte krav om en begrenset utgraving før området blir forseglet av et nybygg.

I tillegg til høyalteret er det funnet en brønn inne i kirkerommet. Det er sannsynlig at brønnen stammer fra samme tid som kirken. Vi vet i dag at en Olavskilde har vært viktig i dyrkingen av Olav som helgen. Nå spør arkeologene seg om brønnen kan være selve Olavskilden. I kirken er det også funnet salvekrus fra senmiddelalder som kan ha blitt benyttet av pilgrimer.

Et enda eldre Trondheim?

Utgravingene viser at kirken ligger innerst i det som var en vik på 1000-tallet, Snorre-sagaens Skipakrok, stedet der Olav Tryggvason etablerte byen. Undersøkelsene fortsetter og det er fremdeles mange spennende oppdagelser som ligger og venter i Søndre gate.

Klemenskirkens fundament er nå datert AD 1015. På samme sted er det funnet rester av fundamenter til en enda eldre kirke. Dette kan muligens være Olav Tryggvasons kongsgårdskirke. Det er tykke kulturlag, det vil si rester av arkeologisk materiale, under kirkene.

Disse kulturlagene som ennå ikke er undersøkt, må stamme fra aktivitet på stedet før kirkene ble bygd. Dette reiser interessante spørsmål om hva som har foregått på stedet før år 1000. Det er en etablert sannhet at Olav Tryggvason grunnla byen i 997 på jomfruelig grunn. Kan det vise seg at Trondheim er enda eldre?

 

Fakta om kongene og utgravingen i Søndre gate:

  • Olav Tryggvason (Óláfr Tryggvason) var konge i Norge 995–1000. Han skal ha grunnlagt Trondheim i år 997
  • Olav II (Haraldsson) den hellige var Norges konge fra 1015 til 1028. Han døde på Stiklestad i 1030. Ble erklært hellig av Biskop Grimkjell i 1031.
  • Under den arkeologiske utgravingen er det funnet rester etter to kirker, man antar at kirkene ble bygget av henholdsvis Olav Tryggvason og Olav Haraldsson.
  • Et år og fem dager etter Olav Haraldssons død forteller Snorres kongesaga at kisten kom opp av jorden og at hår og negler hadde vokst. Olav ble da erklært hellig av Biskop Grimkjell og han ble ført inn i Klemenskirken og bisatt på et høyalter. Sagaene forteller videre at Olav få år etter ble flyttet til Olavskirken, som sønnen Magnus bygget. Senere ble han flyttet til det som skulle bli Nidarosdomen.  Klemenskirken ble etter alt å dømme for liten for Olav den hellige.
  • Klemenskirken ser ut til å ha gått ut av bruk/blitt revet på 12-1300-tallet.
  • En gravplass rundt kirken kan ha blitt etablert allerede på 1100-tallet. I vekterruten, et dokument fra 1400-tallet, beskrives en rute som vekterne gikk nattestid. Den nevner Klemenskirkens gravplass omtrent i området der arkeologer fra Norsk institutt for kulturminneforskning graver nå.
  • Arkeologenes foreløpige teori er at stedet man nå undersøker er viken inn fra elvens hovedløp, som er beskrevet i Snorres kongesaga. Stedet ble kalt Skipakrok, og skal i følge sagaen være her Olav Tryggvasson grunnla byen Trondheim.